Recents in Beach

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: “Πρωτοβουλία Αραμπατζή – Κιζιρίδη - Κολιού για το Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη.”

 


Αίτημα προς τον πρόεδρο του Δ.Σ κ Καϊσα Γιώργο απέστειλαν οι τρεις ανεξάρτητοι  δημοτικοί σύμβουλοι  προερχόμενοι από την παράταξη του δημάρχου "Δήμος για Όλους , Πρώτα Εσυ", Αραμπατζής Κυριάκος ( ανεξαρτητοποιήθηκε) Κιζιρίδης Γεώργιος ( διεγράφη ) και  ο επίσης διαγραφής κολιός Δημήτρης με το οποίο ζητούν να συζητηθεί ψήφισμα για το πάρκο Αλτιναλμάζη.

Το δελτίο τύπου των δημοτικών συμβούλων 

Πρωτοβουλία για την διεκδίκηση της παραχώρησης της έκτασης του πρώην στρατοπέδου Παρμενίωνα - Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη προς το Δήμο Αλεξανδρούπολης, ανέλαβαν οι τρεις ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι Αλεξανδρούπολης Κυριάκος Αραμπατζής, Δημήτρης Κολιός & Γιώργος Κιζιρίδης.

Οι τρεις Δημοτικοί Σύμβουλοι, όπως πάντα με αίσθημα υπευθυνότητας, σοβαρότητας και συνέπειας προς τους συνδημότες, κατέθεσαν πρόταση - ενημέρωση στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. αλλά και πρόταση συζήτησης και ψήφισης σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης με την διαδικασία του κατεπείγοντος για τοπικές υποθέσεις.

Στην πρόταση περιγράφουν Πλαίσιο δράσεων το οποίο περιλαμβάνει έκδοση ομόφωνου ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, πρόσκληση για συνυπογραφή του ψηφίσματος από τους θεσμικούς εκπροσώπους, τους κοινωνικούς επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς του Δήμου, κατάθεση του ψηφίσματος στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό της Χώρας, στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, στον επίτιμο δημότη της Αλεξανδρούπολης και Υπουργό Εξωτερικών, στον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στους Επικεφαλής των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της Βουλής.

Τέλος, η πρόταση περιλαμβάνει την συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης και παρακολούθησης του εγχειρήματος.

Στο χώρο του Οικοπάρκου Αλτιναλμάζη, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κατασκεύασε προ ετών μεγάλο κηποθέατρο και χώρο εστίασης.

Η χρήση της έκτασης προβλέπει την ανέγερση σχολικών μονάδων όπως μουσικό σχολείο, αθλητικών εγκαταστάσεων και άλλους κοινωφελείς σκοπούς.

Στις 31/12/2020 έληξε η σύμβαση παραχώρησης της συγκεκριμένης έκτασης από την αρμόδια υπηρεσία των Ενόπλων δυνάμεων στο δήμο Αλεξανδρούπολης.

Η απώλεια της εν λόγω παραχώρησης, στερεί από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, τη δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων σε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να υλοποιηθούν σημαντικά αναπτυξιακά έργα στην περιοχή.

Η έκταση του πρώην στρατοπέδου Παρμενίωνα αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας στο χώρο της Εκπαίδευσης του Πολιτισμού και του Αθλητισμού και πρέπει να ανήκει στους Δημότες αυτού του ιδιαίτερου και πολλά υποσχόμενου Δήμου!

Προς : κ. Πρόεδρο Δ.Σ

Κοινοποίηση: κ. Δήμαρχο 

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

ΘΕΜΑ: " Α) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & Β) ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΑ - ΟΙΚΟΠΑΡΚΟΥ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ "

Κύριε Πρόεδρε

σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης δυνάμει της υπ' αριθ. 309/2012 Α.Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε και ειδικότερα: α) άρθρο 1 παρ. 3 περ. 1): «Το Δημοτικό Συμβούλιο, ασκεί τις αρμοδιότητες του 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των νόμων, των κανονιστικών διατάξεων της 

διοίκησης και των κανονιστικών διατάξεων που θεσπίζει το ίδιο. Κατά την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων του λαμβάνει υπόψη: 1. Τις εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές 

πολιτικές που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του.» 

β) άρθρο 1 παρ. 3 περ. ν): «Το Δημοτικό Συμβούλιο, ασκεί τις αρμοδιότητες του 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των νόμων, των κανονιστικών διατάξεων της 

διοίκησης και των κανονιστικών διατάξεων που θεσπίζει το ίδιο. Κατά την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων του λαμβάνει υπόψη: V... Την 

ανάγκη για υψηλής ποιότητας 

περιβαλλοντική προστασία και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την 

ανάγκη προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου.» 

γ) του άρθρου 3 παρ. 3 περ β): Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

πραγματοποιείται:../.. β) όποτε το απαιτούν οι τοπικές υποθέσεις, καθώς και όταν 

υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις που δικαιολογούν την άμεση σύγκληση του

δ) του άρθρου 4: « Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο 

σώμα κάθε έγγραφο που απευθύνεται στο Συμβούλιο

Οι προτάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν δεν επιτρέπεται να συζητηθούν, εκτός αν 

χαρακτηρισθούν ως κατεπείγον θέμα, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και η συζήτηση προηγείται των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου ή 

συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα, το οποίο δεν 

είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να 

πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της 

συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Τα εκτός ημερήσιας διάταξης 

θέματα δεν πρέπει να ξεπερνούν του 10% των τακτικών.» 

Δεδομένου του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος ως μια κρίσιμη τοπική 

υπόθεση, καθώς ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος να μην είναι σε θέση ο Δήμος 

Αλεξανδρούπολης σε σύντομο χρόνο να καταθέσει προτάσεις ένταξης σε 

χρηματοδοτικά εργαλεία στην συγκεκριμένη έκταση του πρώην Στρατοπέδου 

Παρμενίωνα - Οικοπάρκου Αλτιναλμάζη λόγω της μη κυριότητας του από τον Δήμο 

Αλεξανδρούπολης αλλά και της παύσης παραχώρησης χρήσης από την αρμόδια 

υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων προς τον Δήμο στις 31-12-2020, σας καλούμε να 

υποβάλλετε την παρούσα πρόταση προς συζήτηση στην επόμενη τακτική συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης και να συγκαλέσετε παράλληλα άμεσα ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με θέμα: ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ 

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΑ - ΟΙΚΟΠΑΡΚΟΥ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Εισηγητής θέματος: κ. Αραμπατζής Κυριάκος - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Από την ερώτηση που κατατέθηκε εκ μέρους της αντιπολίτευσης και συζητήθηκε στις 31-01-2022 κατά την διάρκεια της διακοπείσας 3ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, προέκυψε ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει απωλέσει πλέον επί της ουσίας το δικαίωμα χρήσης, της έκτασης του πρώην στρατοπέδου Παρμενίωνα - Οικοπάρκου Αλτιναλμάζη

Αυτό το στοιχείο από μόνο του στερεί το δικαίωμα στον Δήμο να καταθέσει πρόταση ώστε να συμμετέχει σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο με σκοπό την δυνατότητα μελέτης, ένταξης, εγκατάστασης και λειτουργίας στην έκταση αυτή σχολικών μονάδων όπως του Μουσικού Σχολείου ή άλλων αντίστοιχου βεληνεκούς καθώς και αθλητικών εγκαταστάσεων

Η υποστήριξη κάθε δυνατής μελλοντικής υποδομής σε σχέση με την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, πυλώνες και πνεύμονες ανάπτυξης της τοπικής μας κοινωνίας είναι ζητήματα ουσίας, τα οποία δεν πρέπει και δεν μπορεί να απεμπολήσει η Τοπική μας Αυτοδιοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη τις καθημερινές και διαρκείς ανάγκες των Δημοτών, αυτού του μεγάλου και πολλά υποσχόμενου Δήμου

Δυστυχώς είναι σε όλους γνωστό πως λόγω τόσο της οικονομικής κρίσης, όσο και των μειωμένων κρατικών χρηματοδοτήσεων στους Ο.Τ.Α. Α ́ βαθμού, τα μεγάλα έργα πνοής δεν μπορούν να καλυφθούν από ίδιους πόρους. Για τον λόγο αυτό πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατή χρηματοδότηση προς τους σκοπούς αυτούς

Σεβόμαστε και τιμούμε απόλυτα το Στράτευμα και τις υπηρεσίες που προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει σε αυτή την τόσο ευαίσθητη περιοχή της χώρας μας. Είναι όμως αλήθεια και πως ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, οι Δημότες και οι Φορείς που λειτουργούν στα πλαίσια αυτά έχουν δώσει αντιστοίχως την ψυχή τους προς τον σκοπό αυτό. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει η αγαστή αυτή σύμπνοια και συνεργασία να ευοδωθεί και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας

Ως εκ τούτου αποτελεί μονόδρομο μετά από αυτή την εξέλιξη, η από κοινού δυναμική διεκδίκηση της έκτασης πρώην στρατοπέδου Παρμενίωνα - Οικοπάρκου Αλτιναλμάζη από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης υπέρ των συμφερόντων των Δημοτών

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΧΑΣΙΜΟ

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΚΛΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΔΕΝ ΧΩΡΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ΣΤΙΓΜΗ, Η ΤΟΠΙΚΗ ΜΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Για τον λόγο αυτό προτείνουμε τις παρακάτω δράσεις

α) Άμεση έκδοση και ομόφωνη υποστήριξη ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. (συνυποβάλλεται πρόταση ψηφίσματος). β) Πρόταση και κάλεσμα συνυπογραφής του εν λόγω ψηφίσματος από τους θεσμικούς εκπροσώπους της περιοχής μας αλλά και από τους εκπροσώπους των κοινωνικών, επιστημονικών και παραγωγικών φορέων του Δήμου μας. γ) Άμεση κατάθεση του εν λόγω ψηφίσματος στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Σακελλαροπούλου Αικατερίνη, στον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη Κυριάκο, στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Τασούλα Κωνσταντίνο (δια του οποίου και σε όλες και όλους τους κ.κ. Βουλευτές), στον επίτιμο δημότη της Αλεξανδρούπολης και Υπουργό Εξωτερικών κ. Δένδια Νικόλαο - Γεώργιο, στον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιωτόπουλο Νικόλαο και κάθε συναρμόδιο φορέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στους Επικεφαλής των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της Βουλής των Ελλήνων κ.κ. Τσίπρα Αλέξη, Κατρίνη Μιχαηλ (δια του οποίου και στον Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκη Νικόλαο), Κουτσούμπα Δημήτριο, Βαρουφάκη Γιάνη και Βελόπουλο Κυριάκο, καθώς και στους Βουλευτές του Ν. Έβρου Κ.Κ. Δημοσχάκη Αναστάσιο, Δερμεντζόπουλο Χρήστο, Κελέτση Σταύρο και Γκαρά Αναστασία, δ) Συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης και παρακολούθησης του εγχειρήματος

ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

παντως τανται 

και 

ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

κολοκ ιωιτνια

ΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΑ - ΟΙΚΟΠΑΡΚΟΥ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

******************

Από τα πρώτα χρόνια ύπαρξης των πόλεων της Αλεξανδρούπολης, των Φερών και της Τραϊανούπολης των κοινοτήτων και των οικισμών τους, η τοπική κοινωνία συναισθάνεται τον Στρατό τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και σε επίπεδο επιχειρησιακών μονάδων ως αναπόσπαστο κομμάτι της προσφέροντας πάντα αφιλοκερδώς στην Πατρίδα πολλές φορές περισσότερα των δυνατοτήτων της

Παράλληλα καμία και κανείς δεν μπορεί να λησμονεί πως ο Στρατός διαχρονικά στηρίζεται στους Δημότες της Αλεξανδρούπολης αλλά και του Έβρου στην προστασία της Πατρίδας και των συνόρων μας δεκαετίες τώρα όπως και στα πρόσφατα γεγονότα με τους γείτονες

Η έκταση του πρώην στρατοπέδου Παρμενίωνα αποτελεί πλέον βασικό και ουσιαστικό στοιχείο του αστικού ιστού της Αλεξανδρούπολης

Το Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη που έχει εγκατασταθεί στο ευρύτερο τμήμα της έκτασης του πρώην στρατοπέδου αποτελεί το μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Στο κηποθέατρο που βρίσκεται εντός του πάρκου φιλοξενούνται οι περισσότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις της θερινής περιόδου του Δήμου μας

Είναι η μόνη οικοπεδική έκταση στον αστικό ιστό, η οποία θα μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα για την στέγαση σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα για την στέγαση του Μουσικού Σχολείου

Χωρίς την παραχώρηση χρήσης της έκτασης του πρώην στρατοπέδου Παρμενίωνα, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στερείται του δικαιώματος συμμετοχής σε χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία δίνουν την δυνατότητα ανέγερσης κυρίως αλλά όχι μόνο σχολικών εγκαταστάσεων

Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ανεπανόρθωτο πλήγμα για την ΠΑΙΔΕΙΑ, τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ και τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ του Δήμου μας! Άλλωστε η υποστήριξη κάθε δυνατής μελλοντικής υποδομής σε αυτούς τους σημαντικούς πυλώνες και πνεύμονες ανάπτυξης της τοπικής μας κοινωνίας είναι ζητήματα ουσίας, τα οποία δεν πρέπει και δεν μπορεί να απεμπολήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση

λαμβάνοντας υπόψη τις καθημερινές και διαρκείς ανάγκες των Δημοτών, αυτού του μεγάλου και πολλά υποσχόμενου Δήμου

Ως εκ τούτου και επί τη βάση των ανωτέρω κρίνουμε ότι το πρώην στρατόπεδο Παρμενίωνα - Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη, το οποίο αναπτύχθηκε και συντηρείται από τον Δήμο, ανήκει επί της ουσίας στους Δημότες της Αλεξανδρούπολης και θεωρούμε ότι επιβάλλεται και τυπικά να περιέλθει η χρήση του στον Δήμο Αλεξανδρούπολης χωρίς καμία οικονομική αξίωση για την προώθηση και διεκδίκηση έργων και υποδομών σε εκπαιδευτικό

πολιτιστικό και αθλητικό επίπεδο προς όφελος της τοπική μας κοινωνίας!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">