Recents in Beach

Ο δήμος Διδυμοτείχου συμμετέχει στο Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

       


 Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για άμεσο περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αέριων ρύπων από τις μεταφορές, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στη σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου με τίτλο «Μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών: Μέτρα προώθησης και λειτουργία της αγοράς ηλεκτροκίνησης». Το εν λόγω νομοσχέδιο έχει ως στόχο την ευθυγράμμιση της πολιτικής της χώρας με την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την κινητικότητα των χαμηλών εκπομπών» και ως εκ τούτου περιλαμβάνει διατάξεις για τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς της ηλεκτροκίνησης, τη διείσδυση στη χώρα των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, και, τέλος την ανάπτυξη των δημοσίως διαθέσιμων υποδομών επαναφόρτισης.

       Το Πράσινο Ταμείο με πρόσκληση του τον Νοέμβριο του 2020 αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση μεγάλου και μεσαίου μεγέθους Δήμων της χώρας για υλοποίηση Σ.Φ.Η.Ο. Ο καθορισμός των δήμων έγινε με συγκεκριμένη μεθοδολογία του Πράσινου Ταμείου, τα κριτήρια της οποίας αφορούν τον πληθυσμό.

     Ο Δήμος Διδυμοτείχου δεν θέλησε να μείνει αμέτοχος σε ένα τέτοιο εγχείρημα αλλά δηλώνει παρόν ως ενεργός συμμέτοχος στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον, εκπονώντας την περίοδο αυτή Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο εκκίνησης στην προσπάθεια προώθησης καθαρών μορφών μετακίνησης. 

Ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων.

Η κατάρτιση των ΣΦΗΟ αφορά σε χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης κυρίως σε:

  • Υφιστάμενους υπαίθριους ή στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης

  • Υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης

  • Τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών

  • Χώρους εξυπηρέτησης τουριστικών λεωφορείων και οχημάτων τροφοδοσίας

  • Υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ

  • Χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ

Συνεπώς, η κατάρτιση του ΣΦΗΟ θα αφορά στην εξυπηρέτηση όλων των κατηγοριών ηλεκτρικών οχημάτων, δηλαδή ΙΧ αυτοκίνητα, ΤΑΞΙ, ποδήλατα, οχήματα τροφοδοσίας, λεωφορεία και οχήματα ΑΜΕΑ.

    Βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο του Σχεδίου αποτέλεσε ο συμμετοχικός σχεδιασμός και όχι η μονόπλευρη προσπάθεια εκπόνησης μία ακόμη μελέτης. Υπό την έννοια αυτή, ο Δήμος σε διάφορα στάδια του Έργου απευθύνθηκε σε ένα σύνολο Φορέων που κρίθηκε πως θα μπορούσε να συμβάλλει, με τη γνώμη του, στην ορθότερη υλοποίηση του Σχεδίου. Παράλληλα, μέσω σχετικών δημοσιεύσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου, δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους του Δήμου να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά, τόσο με την ηλεκτροκίνηση γενικότερα ως προσπάθεια προώθησης καθαρών μορφών μετακίνησης, όσο και με την καθεαυτού εκπόνηση του Σχεδίου.

   Ολοκληρώνοντας την Εκπόνηση του Σχεδίου αυτού, ο Δήμος θα έχει στα χέρια του ένα σημαντικό εγχειρίδιο – εργαλείο το οποίο θα τον βοηθήσει στην ταχύτερη εξεύρεση και προσέγγιση πόρων από Χρηματοδοτικά Εργαλεία (βλ. Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης κλπ.) τόσο για τη σταδιακή ανανέωση του υφιστάμενου στόλου του, όσο και για τη προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης Η/Ο.

    Οι σημαντικά αυξανόμενες ανάγκες για μεταφορικό έργο δημιουργούν περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Οι οδικές μεταφορές ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την ατμοσφαιρική ρύπανση που σημειώνεται στην πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών αστικών κέντρων εκλύοντας ρύπους ιδιαίτερα επιβλαβείς τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για το συνολικό οικοσύστημα. Αντίστοιχα προς τις Ευρωπαϊκές πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος είναι ιδιαιτέρως έντονο. Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον και ευνοούν την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι αφενός μεν ο ιδιαίτερα υψηλός μέσος όρος ηλικίας των ΙΧ που είναι τα 15,4 έτη αφετέρου δε η τεχνολογία των κινητήρων που σύμφωνα με σχετικές μελέτες το 50% του στόλου ΙΧ που κυκλοφορούν είναι παρωχημένης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με το 90% του στόλου να αφορά κινητήρες βενζίνης, ενώ στον αντίποδα τα οχήματα χαμηλών ρύπων (υβριδικά, ηλεκτρικά, φυσικό αέριο) δεν ξεπερνούν το 0,3% του στόλου.

      Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ο Δήμος μας δείχνει την πορεία προς το μέλλον. Επιδιώκει την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και τη διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων στο στόλο οχημάτων που θα κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας. Αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών ρύπων, που αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κατ’ επέκταση και της Χώρας.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">