Recents in Beach

Δημιουργία ενός (1) Μεγάλου Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

 


ΠΡΟΣ

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης

Κοινοποίηση: Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, Δημοτικές Παρατάξεις, Δημοτικοί Σύμβουλοι  

 

Θέμα: Δημιουργία ενός (1) Μεγάλου  Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το έλλειμμα οράματος για τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τον Δήμο μας  έχει σαν αποτέλεσμα η συζήτηση να περιορίζεται στη μικροπολιτική αντιπαράθεση   σχετικά κυρίως με τα ζητήματα της καθαριότητας. Αν και το θέμα αυτό είναι ουσιαστικό για την ποιότητα ζωής μας,  εντούτοις οι συνδημότες μας περιμένουν πολύ πιο ουσιαστικά θέματα από ένα πολιτικό αυτοδιοικητικό στέλεχος.     Από έναν αντιδήμαρχο θα περίμενε κανείς  να μην ασχολείται μόνο με θέματα που μπορεί να λύσει από μόνη της η ίδια η διοίκηση. Από έναν αντιδήμαρχο θα περίμενε κανείς να αναζητήσει και να αντλήσει πόρους για να δημιουργήσει τις υποδομές αυτές που θα εξασφαλίζουν ένα καλύτερο  αύριο.    

Αρνούμενος λοιπόν   να συμμετέχω σε αυτήν την  ευτελή μικροπολιτική αντιπαράθεση, αλλά και σεβόμενος τον ρόλο μου στη διοίκηση του Δήμου στις 29.05.2021  ζήτησα από  τη Διεύθυνση Καθαριότητας,  Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξανδρούπολης να με ενημερώσουν:

«Με την παρούσα αίτηση και βάσει του άρθρου 83 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 ν. 4555/2018, έχοντας ως σκοπό την επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης αλλά και   την αύξηση θέσεων  εργασίας με αφορμή την  ψήφιση του νέου ν.4685/2020 και της υπ΄αριθμ. 39/2020/ΦΕΚ 185/29.09.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, καθώς και τις δυνατότητες που παρέχει το ΕΣΠΑ,  παρακαλώ όπως μου χορηγηθούν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα:

Α) Το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου, Β) Το με αριθμ. 660/2015 πρακτικό συνεδρίασης και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, Γ) Το υπ΄αριθμ.    258/24.07.2015  έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά το ΕΣΔΑ (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων), Δ)  Τα μεταγενέστερα έγγραφα που αφορούν στην περιβαλλοντική πολιτική και  τη  διαχείριση των αποβλήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης,  όπως του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) και της Νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, καθώς και τη σχετική μελέτη (αν υπάρχει) για μονάδες ανακτήσιμων, ανακυκλώσιμων υλικών (όπως ξύλο,   λάδι , αδρανή υλικά, ζωικών αποβλήτων κτηνοτροφικών μονάδων κ.ά.)»  

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων και του επιστημονικού προσωπικού που   με κάλυψε σε κάθε ζητούμενο που έθεσα  σχετικά με τα ως άνω ζητήματα, η γενική διαπίστωση ήταν ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα για να εναρμονιστούμε  με την Ευρωπαϊκή, Εθνική, και Περιφερειακή Νομοθεσία.[1]  Δεν έχουμε κάνει ακόμη το αυτονόητο, δηλαδή το    Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.  

Είναι ευθύνη όλων όσοι ασχολούνται και διαχειρίζονται τα θέματα του Δήμου,  άλλοι πολύ και άλλοι λιγότερο, να συνδράμουν και στην εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και όχι να αδιαφορούν ή απλά να επιρρίπτουν ευθύνες.  

Στην κατεύθυνση αυτή σας προτείνω να  γνωμοδοτήσετε θετικά στην πρόταση μου για την δημιουργία ενός (1)  Μεγάλου Πράσινου Σημείου.Τι είναι το Πράσινο Σημείο και το ΚΑΕΔΙΣΠ[2]     

To Πράσινο Σημείο είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος με κατάλληλη κτιριακή υποδομή (όπου απαιτείται) και εξοπλισμό, οργανωμένος από το Δήμο, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.

Το ΚΑΕΔΙΣΠ (Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή) είναι χώρος για τον οποίο ισχύουν σε ό,τι αφορά στις υποδομές τα αναφερόμενα για το πράσινο σημείο, σε συνδυασμό με εκπαίδευση για την Διαλογή στην Πηγή, και όπου ενσωματώνονται πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας. Πρόκειται ουσιαστικά για χώρους αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αποβλήτων και χρησιμοποιημένων αντικειμένων και εξοπλισμού, εν αναμονή υποβολής τους σε κάποια εργασία ανάκτησης ή επαναχρησιμοποίησης. Στους χώρους αυτούς μπορούν να λάβουν χώρα και κάποιες προκαταρκτικές εργασίες, όπως χειροδιαλογή, διαχωρισμός, συμπαγοποίηση, τεμαχισμός και ανασυσκευασία.

Σκοπός των Πράσινων Σημείων Γενικότερα, η ανάπτυξη των Πράσινων Σημείων συντελεί ουσιαστικά στην υιοθέτηση της εθνικής πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στα ακόλουθα:

■ προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων

■ ενίσχυση των δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης

■ εκτροπή αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ

■ ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων

■ χωριστή συλλογή χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού και γυαλιού

■ διαμόρφωση νέας προσέγγισης ως προς το τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο, μείωση της ευκολίας απόρριψης χρήσιμων αντικειμένων και υλικών, καθώς και ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής συμπεριφοράς.

Ειδικότερα τα Πράσινα Σημεία έχουν ως σκοπό:

■ να συμβάλλουν στην αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, όπως μέταλλα, χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, ύφασμα και ξύλο, και άρα στην αύξηση της εκτροπής τους από χώρους τελικής διάθεσης,

■ να μειώσουν την ανεξέλεγκτη διάθεση ογκωδών αποβλήτων προς ταφή,

■ να εξυπηρετήσουν τους δημότες στην χωριστή απόθεση ανακυκλώσιμων υλικών και άλλων ειδικών κατηγοριών οικιακών αποβλήτων αλλά και χρησιμοποιημένων αντικειμένων και εξοπλισμού,

■ να εξυπηρετήσουν ιδιαιτέρως τους κατοίκους μικρών νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών που ενδεχομένως δεν διαθέτουν άλλους τρόπους διαχείρισης των ανακυκλώσιμων,

■ να αποτελέσουν χώρους εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων,

■ να ενισχύσουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση και μέσω εφαρμογής διαφόρων συστημάτων ανταπόδοσης, και να προωθήσουν την κάρτα του ανακυκλωτή.

Τέλος, η δημιουργία του Δικτύου των Πράσινων Σημείων έχει άμεση σχέση με τα προγραμματιζόμενα σύμφωνα με το ΕΣΔΑ έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που περιλαμβάνουν:

■ την πλήρη ανάπτυξη των δικτύων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων

■ την ανάπτυξη μικρής κλίμακας αποκεντρωμένων μονάδων ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων

■ την ανάπτυξη των δικτύων επεξεργασίας υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ στη βάση των στόχων του ΕΣΔΑ. Η δημιουργία του Δικτύου Πράσινων Σημείων επηρεάζει τόσο τις ποσότητες των στερεών αποβλήτων που θα οδηγούνται στις προαναφερόμενες υποδομές, όσο και την ποιοτική σύσταση της εισόδου. Επομένως, η δημιουργία και λειτουργία του Δικτύου θέτει ένα νέο πλαίσιο για αυτά τα έργα όσον αφορά στο χαρακτήρα, στο μέγεθος και στις συνθήκες λειτουργίας τους.

Για την καλλίτερη και πληρέστερη ενημέρωση σας επί της πρότασης μου σας επισυνάπτω:

Α) Τον  νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης  Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (Πράξη 39 της 31.08.2020 ΦΕΚ 185/29.09.2020).

Β) Τον  Ν. 4447/2016 Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις

Γ) Μεθοδολογία Ανάπτυξης Πράσινων Σημείων

Δ) Οδηγό Πράσινων Σημείων και

Ε) Ανολοκλήρωτο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αλεξανδρούπολης

Για τους λόγους αυτούς αλλά και για όσους  αναλυτικά θα εκθέσω  ενώπιον του Συμβουλίου

Ζητώ

Να γνωμοδοτήσει το σώμα θετικά στην πρόταση   για τη Δημιουργία ενός (1) Μεγάλου  Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.Δημήτριος Μερκούρης

Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης και μέλος Δ.Σ. ΤΙΕΔΑ Α.Ε.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">