Recents in Beach

Επίσπευση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ για τον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας ζητάει ο Αν. Δημοσχάκης

 


ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΕΒ Ν.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ!!


ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ!


Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προέβη ο Βουλευτής Έβρου, Αν.Δημοσχάκης, διαβιβάζοντας στο Υπουργείο Εσωτερικών, την επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος του ΓΟΕΒ Ορεστιάδας, Δεμερτζής Μάριος προς τον ΑΣΕΠ!


Το θιγόμενο ζήτημα αφορά την αναγκαιότητα επίσπευσης των διαδικασιών πρόσληψης τακτικού προσωπικού από τον αρμόδιο φορέα (ΑΣΕΠ), καθώς η έλλειψη του προσωπικού που απασχολείται στον Οργανισμό, καθιστά δυσλειτουργική την άσκηση των εργασιών αυτού με αρνητικές προεκτάσεις στον αγροτικό κόσμο του Β/Έβρου!


Ακολουθεί αναλυτικά η Κοινοβουλευτική Αναφορά : 


ΑΝΑΦΟΡΑ


ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 


Ο Βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης, καταθέτει κοινοβουλευτική αναφορά στο Προεδρείο της Βουλής, διαβιβάζοντας στο Υπουργείο Εσωτερικών την επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) του Δήμου Ορεστιάδος, Δεμερτζής Μάριος, με αποδέκτη το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Σε αυτή υπογραμμίζεται ότι ο ΓΟΕΒ, ως Τεχνικός Οργανισμός στηρίζει εμπράκτως τον αγροτικό τομέα του Β/Έβρου, συμβάλλοντας συνάμα στην αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων.


Ο αριθμός του προσωπικού που απασχολείται στον οργανισμό είναι εξαιρετικά μικρός, καθώς ανέρχεται μόλις στις τέσσερις (4) θέσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιτελεί εύρυθμα τις εργασίες του.


Για τον λόγο αυτό, ζητήθηκε από τον ΑΣΕΠ η επίσπευση των διαδικασιών πρόσληψης του απαιτούμενου τακτικού προσωπικού! 


Η μέχρι τώρα απάντηση του αρμόδιου φορέα (η οποία και επισυνάπτεται) ότι δεν μπορεί να δρομολογηθεί η διαδικασία γιατί αναμένεται η υποβολή αιτημάτων πλήρωσης θέσεων και σε άλλους συναφείς φορείς ώστε να εκδοθεί μία ενιαία προκήρυξη, συνεπάγεται χρονική καθυστέρηση.

ΘΕΜΑ: «Προσλήψεις στον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας» 

Σε απάντηση του με α.π. 31/12.1.2021 εγγράφου σας που αφορά στο αίτημά σας για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων με σειρά προτεραιότητας (α.π. 2288/18.11.2020), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα

Το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή και ως αποκλειστική αρμοδιότητα έχει την εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών που διέπουν την επιλογή διοριστέων στις δημόσιες υπηρεσίες, στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 όπως αυτό αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περ. ιβ του ν. 4765/2021 (Α'6) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4456/2017 (Α' 24), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4673/2020 (Α'52), η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ-ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ) και στον Αρδευτικό Οργανισμό Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (ΑΟΣΑΚ), υπάγεται στην αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π υπό τις ειδικότερες διατυπώσεις που η ως άνω νομοθεσία ρυθμίζει

Συγκεκριμένα, στους ανωτέρω φορείς καθορίζεται ειδική διαδικασία για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορίζοντας ότι η τελική έγκριση εκδίδεται από τον 

Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή από τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εξαιρώντας τους εμμέσως από τη διαδικασία της ΠΥΣ 33/2006 και στη συνέχεια αποστέλλεται από τον Οργανισμό (Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων ή Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων ή ΑΟΣΑΚ) προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης

Κατόπιν των ανωτέρω, καθώς και των αναφερομένων στους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των φορέων αυτών (ΟΕΒ, ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ) αλλά και των ειδικών προσόντων που οι κανονισμοί αυτοί προβλέπουν, το Α.Σ.Ε.Π., προτίθεται, εν αναμονή υποβολής αιτημάτων πλήρωσης θέσεων και σε άλλους όμοιους φορείς, πλην των μέχρι σήμερα τεσσάρων υποβληθέντων, να προβεί στην έκδοση ενιαίας προκήρυξης για τους συγκεκριμένους οργανισμούς, σε εύλογο χρονικό διάστημα

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

Με εντολή Προέδρου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

Προκηρύξεων 

Δέσποινα Σιμιτζόγλου 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Ορεστιάδα : 12-01-2021 Αριθμ. Πρωτ. : 31 

Τμήμα : Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Βασ. Κων/νου Πληροφορίες: Βουρνέλης Ορέστης Τηλέφωνο: 25520 22031 FAX

25520 24026 

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Αποδεκτών 

ΘΕΜΑ : Σχετικά με προσλήψεις στον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας 

Ο ΓΟΕΒ Ορεστιάδας στις 23-11-2020 απέστειλε με ηλεκτρονική αλληλογραφία το υπ' αριθμ. 2288/18-11-2020 αίτημα προκήρυξης θέσεων με σειρά προτεραιότητας

Επισημαίνουμε ότι ο Οργανισμός δεν επιχορηγείται απ' τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το σύνολο της μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολεί καλύπτεται απ' τις εισφορές των μελών του. Το τακτικό προσωπικό που απασχολείται σήμερα ανέρχεται στα τέσσερα (4) άτομα λόγω συνταξιοδοτήσεων, με επικείμενη συνταξιοδότηση των 2 εξ' αυτών το 2022, ενώ πριν 10 χρόνια υπηρετούσαν στον Οργανισμό είκοσι (20) υπάλληλοι

Ο ΓΟΕΒ έχει ως σκοπό τη συντήρηση και λειτουργία των αρδευτικών και στραγγιστικών έργων Α' τάξης του βορείου Έβρου. Συνεπώς πρόκειται για έναν καθαρά Τεχνικό Οργανισμό παροχής υπηρεσιών σε ένα σημαντικό επαγγελματικό κλάδο, αυτό των αγροτών, παρέχοντας το αρδευτικό νερό που αποτελεί το βασικότερο στοιχείο για τη βελτίωση της παραγωγής τους. Σημαντικό μέρος των εργασιών του ΓΟΕΒ αποτελεί επίσης η αποστράγγιση του Βορείου Έβρου κατά την οποία αντιμετωπίζονται και αποτρέπονται πλημμυρικά φαινόμενα. Χωρίς το απαραίτητο προσωπικό δεν είναι δυνατή η εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω έργων

Βάση όλων των προαναφερόμενων γίνεται αντιληπτό ότι επείγει η πλήρωση των θέσεων τακτικού προσωπικού μέσω του φορέα σας, ώστε να μπορεί ο Οργανισμός να εκπληρώσει το σκοπό της σύστασής του

Τονίζουμε ότι κατά την ψήφιση του ν. 4673/2020 είχαν δοθεί προφορικές διαβεβαιώσεις στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων ότι δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις και οι διαδικασίες για την πρόσληψη του αιτούμενου τακτικού προσωπικού μέσω του φορέα σας θα ολοκληρώνονται άμεσα

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία και κατανόησή σας και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΓΟΕΒ Ορεστιάδας Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">