Recents in Beach

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ

 


1. κ. Χρήστο Μέτιο 

 Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. 

Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 

Τ.Κ.: 69100 Κομοτηνή 2. κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους Τηλ. : 2531350172/195 Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας e-mail: perifsymvpamth@gmail.com και Θράκης 

 (όπως πίνακας αποδεκτών)  ΘΕΜΑ: Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Α. Μ. Θ. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, το Περιφερειακό  Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από απόφαση του  Προέδρου του, θα προβεί σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 27-7-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 167 του 

Ν.3852/2010. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με της διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης») είναι τα εξής: 

 Α. Ανακοινώσεις Προέδρου 

 Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση αναδοχής οφειλών του πρώην Νομαρχιακού ΚΕΚ «ΕΒΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ», πληρωμή  αυτών κατά αναλογικό μερίδιο ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου και απαλλαγή εκκαθαριστών. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς. 

2. Έγκριση παραχώρησης ακινήτου της Π.Α.Μ.Θ. στον Δήμο Ξάνθης για δημιουργία χώρου  άθλησης. 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης. 

3. Τροποποίηση της αρ. 36/2020 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με τον  χαρακτηρισμό του Νέου Οδικού Άξονα «Δράμα - Καβάλα (61)» ως Εθνικής Οδού του

δευτερεύοντος οδικού δικτύου και ως Οδού Ταχείας Κυκλοφορίας με ανάληψη ευθύνης συντήρησης. 

Εισηγητής: Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,  Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Α.Μ.Θ. κ. Αναστάσιος Παράσχου. 

4. Έγκριση για την απόδοση θέσης στη Λαϊκή Αγορά Φερών (χειμερινή) του Δήμου Αλεξ/πολης  της Π.Ε. Έβρου σε επαγγελματίες πωλητές σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ/729/20-02-2020  Προκήρυξη. 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς. 

5. Έγκριση για την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών Καταστημάτων της  πόλης της Καβάλας, πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101Α)  και στο άρθρο 14 του Ν.2194/94 (ΦΕΚ 34Α), για την 3η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, στα  πλαίσια των Τοπικών Δρωμένων, από τις 21:00 έως τις 24:00. 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης. 

6. Έγκριση για παράταση του θερινού ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της  πόλης της Καβάλας από 15 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου 2021. 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης. 

7. Έγκριση για απαγόρευση αλιείας σε τμήμα του ποταμού Ζυγάκτη (Πηγές Κεφαλαρίου,  περιοχή GR1150005 δικτύου Natura 2000) για ένα έτος. 

Εισηγητής: Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος. 

8. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για το υφιστάμενο «Αλιευτικό καταφύγιο Θέρμων Σαμοθράκης» από τον  Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης. 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

9. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για το έργο «Επικαιροποίηση Μ.Π.Ε. του δικτύου ύδρευσης Δημοτικής  Ενότητας Διδυμοτείχου» από τη Δ.Ε.Υ.Α. Διδυμοτείχου. 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης. 

10. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής Ηλεκτρικής  Ενέργειας από βιορευστά της εταιρείας «ΤΕΜΑ ΙΚΕ», ισχύος 969Kwe στο οικοδομικό τετράγωνο  υπ’ αριθμ. 5, ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας, Τ.Κ. Πετροπηγής, Δ.Ε. Χρυσούπολης, Δ. Νέστου, Π.Ε. Καβάλας. 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης.

11. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 232.960,74τμ της «FHL H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση «Χρυσόπετρα» Λιμνιάς του Δ. Καβάλας, Π.Ε. Καβάλας. Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης. 

12. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την τροποποίηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για την  εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 20.075τμ της «ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε.» στη θέση «Σαλιάρα» Παναγίας του Δ. Θάσου, Π.Ε. Θάσου. 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης. 

13. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την εκμετάλλευση (και Αποκατάσταση)  υφιστάμενου λατομικού χώρου σχιστόλιθων, εμβαδού 20.661,00 τ.μ.”, από την εταιρεία «Θ.  ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται στη θέση “Χορτοκόπι” στην περιοχή της Δ. Κ.  Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

14. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την εκμετάλλευση (και Αποκατάσταση)  υφιστάμενου δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρων, εμβαδού 74.162,18 τ.μ., από την  εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΒΙΜΑΡ Ο.Ε.» που βρίσκεται στη θέση “Ξηροπόταμος” της Τ. Κ.  Διποτάμου του Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

15. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την εκμετάλλευση (και Αποκατάσταση) δημοτικού  λατομικού χώρου μαρμάρων, εμβαδού 41.680,75 τ.μ., από την εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.» που βρίσκεται στη θέση “Βάθη” στην περιοχή της Τ. Κ. Παναγίας του Δήμου  Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου.  

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

16. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής  Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 42 MW στη θέση «Κλεισούρα» και Υποσταθμού (Υ/Σ)  Ανύψωσης Μέσης/Υψηλής Τάσης στη θέση «Κάστρα», Δήμου Κομοτηνής, στην Περιφερειακή  Ενότητα Ροδόπης. 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για το συγκρότημα επεξεργασίας, διαλογής και καθαρισμού αδρανών 

υλικών στην περιοχή Πολυάνθου της εταιρείας «ΜΗΛΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην  κτηματική περιοχή Πολύανθου του Δήμου Ιάσμου. 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α) και δρόμου εξωτερικής  κυρίας προσπέλασης μήκους 78μ. της εταιρείας «FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ  Α.Β.Ε.Ε.» για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 98.858,00τμ, στην περιοχή του Δ. Δ. Κ. Νευροκοπίου (θέση Μεσοβούνι) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας.  

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

19. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) της κας ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΑΚΗ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 53.659,51τμ στην περιοχή της Τ.Κ. Βώλακα  (θέση Οξυές) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας. 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

20. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και του Σχέδιου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.), της εταιρείας «NORDIA  A.E.» για την ανανέωση - τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. που αφορά την εκμετάλλευση ενιαίου  λατομικού χώρου εξόρυξης μαρμάρου και απόθεσης στείρων υλικών στην περιοχή του Τ.Κ.  Βώλακα έκτασης 152.810,85τμ, (θέση Σορνιάλκι) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας.  

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

21. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α) του ΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για  την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.678,80τμ, στην περιοχή του Τ. Κ. Βώλακα  (θέση Φουντουκιά) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας.  

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

22. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α) της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ  Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» για την ανανέωση - τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. που αφορά την  εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 98.037τμ, στην περιοχή του Τ. Κ. Γρανίτη (θέση  Δροσερό Ρέμα) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας.  

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

23. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» αναφορικά για την  εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ»  έκτασης 99.648 τ.μ. στη θέση «Άσπρο Νερό» της Τ.Κ. Γρανίτη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της  Π.Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

24. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» αναφορικά για την  εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου έκτασης 94.600 τ.μ. στη θέση «Άγιος Πέτρος» της Τ.Κ.  Γρανίτη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.  

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">