Recents in Beach

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 


Πρόσκληση 18ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης μετά από απόφαση του Προέδρου του, θα προβεί σε συνεδρίαση η οποία θα  πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 9-12-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, σύμφωνα με της διατάξεις  του άρθρου 167 του Ν.3852/2010, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με της διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») είναι τα εξής: 

 Α. Ανακοινώσεις Προέδρου 

 Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Σχετικά με «ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 4Η ΥΠΕ». Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος

2.«Ανοιχτές οι πληγές από τις περσινές πλημμύρες στην κοιλάδα του ερυθροποτάμου Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος 

3.«Συγχωνεύσεις Τμημάτων στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος 

4.Πορεία υλοποίησης έργων μεγάλης σημασίας για τον Έβρο – ‘Ειδικό Πρόγραμμα Έβρου’ Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης 

5.«Η τριετής επέτειος της πτώσης της γέφυρας στο παλιό νοσοκομείο της Καβάλας και η σιγή της  Περιφέρειας» 

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης 

6.Η γέφυρα Κομψάτου, η πορεία αποκατάστασης και οι εμπλεκόμενοι με αυτήν» Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης για το έτος 2022. 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κ. Αθανάσιος Τσώνης. 

2. Έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης. 

Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ.  Αναστάσιος Παράσχου 

3. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην αύξηση του  Μετοχικού Κεφαλαίου της «Αναπτυξιακή Εταιρεία Έβρου Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» (ΑΝ.Ε.Ε. Α.Ε.) Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς. 

4. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην αύξηση του  Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΡΟ.Α.Ε» 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης. 

5. Έγκριση για την Τροποποίηση του Οργανισμού με την προσθήκη αρμοδιοτήτων στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

Εισηγητής: Η Εκτελεστικός Γραμματέας κα Ζωή Κοσμίδου. 

6. Έγκριση κατ’ εξαίρεση εξουσιοδότησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) &  Ιδρυμάτων χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, να  διενεργούν αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών για πετρελαιοειδή, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’/31-07-2017), για το έτος 2022. 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης κ. Κων/νος Σιμιτζής. 

7. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την «Άσκηση αρμοδιοτήτων  συντήρησης εθνικού, επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου με την παραχώρηση χρήσης του  μηχανήματος έργου ΜΕ 122158 ΙΧ Ισοπεδωτή Γαιών (Grader) από την Περιφέρεια Ανατολικής  Μακεδονίας Θράκης/ Π.Ε. Δράμας στο Δήμο Κ.Νευροκοπίου». 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος. 

8. Έγκριση για έκδοση απόφασης εργοταξιακής σήμανσης & προσωρινών κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων με στένωση της λωρίδας κυκλοφορείας στο τμήμα επαρχιακού οδικού δικτύου  «Μάκρης -Δικέλλων και Αλεξ/πολης – Αμφιτρίτης-Άβαντος» του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ  ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ- ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ- ΦΡΕΑΤΙΩΝ  ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΥΚΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.  ΕΒΡΟΥ». 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς. 

9. Έγκριση για έκδοση απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για τις ανάγκες του έργου  «ΟΔΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ»  

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Κων/νος Αντωνιάδης. 

10. Έγκριση σχεδίου προκήρυξης για την απόδοση θέσεων σε επαγγελματίες πωλητές στη 2η Λαϊκή  Αγορά Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 59  του Ν. 4497/2017. 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

11. Έγκριση Τροποποίησης της υπ’ αριθ.180/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο τμήμα που αφορά στην Π.Ε. Έβρου στην εξουσιοδότηση  υπογραφής όλων των επιταγών, των εντολών πληρωμών προς τρίτους. 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς. 

12. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση  γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα «Ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή  πλοίων», για το έτος 2022, ευθύνης Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας. 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Κων/νος Αντωνιάδης. 

13. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση  επιτροπής Αξιολόγησης – χορήγησης ανανέωσης των αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων  αναψυχής που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν για το έτος 2022 ευθύνης Κεντρικού  Λιμεναρχείου Καβάλας. 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Κων/νος Αντωνιάδης. 

14. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την «Συγκρότηση  Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή  πλοίων για το έτος 2022, ευθύνης Λιμεναρχείου Πότο Λάγους 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης. 

15. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας ΆΛΦΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε για το εμπορικό κέντρο με την  επωνυμία «FLAMINGO RETAIL PARK» σε γήπεδο έκτασης 120.205,28τμ στη θέση «ΝΕΡΟΠΗΓΗ»,  αγροκτήματος Ζυγού της Τ. Κ. Διομήδειας, της Δ. Ε. Βιστωνίδας, Δήμου Αβδήρων, Π. Ε. Ξάνθης. (ΠΕΤ  2103500720). 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

16. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση της υπ’ αριθμό 2481/18-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΓΔΟΡ1Υ-8ΚΦ) απόφασης  έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,  ισχύος 16,4MW, στη θέση ΄΄ΠΑΠΑΔΙΑ΄΄ και συνοδά έργα εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων  Κομοτηνής και Αρριανών, Π. Ε. Ροδόπης.»της εταιρείας «ΝΙΑΤΑ ΑΙΟΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». (ΠΕΤ  2002252928). 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ για το έργο: «Μετεγκατάσταση μονάδας  οστρακοκαλλιέργειας στην περιοχή Αγίασμα του Όρμου Καβάλας» της Π. Ε. Καβάλας, (ΠΕΤ  2010381628) 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (Μ.Π.Ε.)της εταιρείας ΣΕΛΕΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. για την ανόρυξη δύο γεωθερμικών γεωτρήσεων  έρευνας - παραγωγής σε τμήμα του γεωθερμικού πεδίου τοπικού ενδιαφέροντος Ερατεινού, Δήμου  Νέστου της Π. Ε. Καβάλας. (ΠΕΤ 2109628426). 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

19. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΑΥΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. του έργου:  «Εγκατάσταση και λειτουργία τριών φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

συνολικής ισχύος 40,5MW, στις θέσεις ‘’ΕΡΗΜΟΣ I΄΄, ‘’ΕΡΗΜΟΣ II’’, ‘’ΕΡΗΜΟΣ ΙΙΙ’’ και ‘’ΤΑΥΡΗ ΙΙ’’ και  συνοδά έργα κατασκευής δικτύου μέσης τάσης και κατασκευή υποσταθμού ανύψωσης τάσης  20/150kV σε γήπεδο εμβαδού 15026,24τμ. (τμήματα κληροτεμαχίων 68, 69, 70 αγροκτήματος  Ταύρης), εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου της Π. Ε. Έβρου.» (ΠΕΤ 2108602927). 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

20. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΙΚΕ αναφορικά με την έγκριση  περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 99.273,82 τμ που  βρίσκεται στην θέση «Καρυδιές», στην περιοχή του Δήμου Δράμας, Π.Ε. Δράμας. (ΠΕΤ 2102483225). Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

21. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (Μ.Π.Ε.) του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΡΑΝΟΥ αναφορικά για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως  23.378,43τμ (Φ 5868), που βρίσκεται στη θέση «Καλλίδρομον», Τ. Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω  Νευροκοπίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. (ΠΕΤ 2108603321). 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

22. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (Μ.Π.Ε.) του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΡΑΝΟΥ αναφορικά για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως  22.146,25τμ (Φ 5870), που βρίσκεται στη θέση «Καλλίδρομον», Τ. Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω  Νευροκοπίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.(ΠΕΤ 2108603420). 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

23. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)αναφορικά με την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων εκμετάλλευσης  λατομείου μαρμάρου της ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ έκτασης 98.689,18 τ.μ. στη θέση  «Δροσερό Ρέμα» της Τ.Κ. Γρανίτη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας. (ΠΕΤ 1903061529). Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

24. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) με σκοπό την ανανέωση – τροποποίηση  της ΑΕΠΟ από συνεκμετάλλευση που περιλαμβάνει τρία όμορα λατομεία μαρμάρου της εταιρείας  ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ A.E. συνολικής έκτασης 178.656,80τμ, στην περιοχή του Τ. Κ. Βώλακα (θέση  Έλκη) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας. (ΠΕΤ 2107591428). 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

25. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,  ισχύος 72MW, στη θέση ΚΟΣΣΟΣ στην περιοχή αγροκτήματος Κοσσού,Δ. Τοπείρου, ΠΕ Ξάνθης, της  εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ. (ΠΕΤ 2106561026) 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

26. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και Σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) Ειδικής Οικολογικής  Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α) της εταιρείας SPARROW ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΠΕ για την εκμετάλλευση νέου 

λατομείου μαρμάρου έκτασης199.197,64 m2, στη θέση «Καλλίδρομον» της Τ.Κ. Βώλακα του Δήμου  Κάτω Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας, (ΠΕΤ 1812022117). 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης 

27. Συζήτηση: «Τα προβλήματα των κτηνοτρόφων της Περιφέρειας, η κατανομή των βοσκοτόπων, η ενίσχυση των κτηνοτρόφων της Περιφέρειας, ενημέρωση για τις ενέργειες της Περιφέρειας σχετικά  με την κατανομή των βοσκοτόπων και ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα νέων αγροτών. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">