Recents in Beach

Νέα «αριστεία» Κεραμέως: για τις εκατοντάδες κενές θέσεις λόγω ΕΒΕ στα Πανεπιστημιακά Τμήματα στον Έβρο, φταίνε…τα Πανεπιστήμια!


 - Δήλωση της Βουλευτή Έβρου, Αναστασίας Γκαρά, σχετικά με την απάντηση Κεραμέως σε ερώτηση για την ΕΒΕ και τις κενές θέσεις στα Πανεπιστημιακά Τμήματα στον ΈβροΣυνεχίζει να προκαλεί την τοπική κοινωνία του Έβρου η Υπουργός Παιδείας.


Αφού χρειάστηκαν…5 ολόκληροι μήνες για να απαντήσει στην Ερώτηση που κατέθεσα στη Βουλή για τις πάνω από 650 θέσεις νεοεισακτέων που έμειναν κενές, πρώτη φορά φέτος, στα Πανεπιστημιακά Τμήματα στον Έβρο, λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), προκλητικά επιλέγει να μετακυλίσει τις δικές της εγκληματικές ευθύνες στα ίδια τα Πανεπιστήμια.


Η Υπουργός ισχυρίζεται πως για το πρωτοφανές φετινό έγκλημα, με τους χιλιάδες μαθητές που κόπηκαν, μεταξύ αυτών και πολλοί που «αρίστευσαν» με πολύ υψηλές βαθμολογίες, και τις χιλιάδες θέσεις νεοεισακτέων που έμειναν κενές, ιδίως στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Περιφέρειας (στον Έβρο, στη Θράκη κλπ) δεν ευθύνεται η ΕΒΕ, αλλά οι...συντελεστές για την εφαρμογή της ΕΒΕ που κλήθηκαν αναγκαστικά να εφαρμόσουν τα Πανεπιστήμια.


Όλα αυτά θα ήταν αστεία αν δεν ήταν τραγικά. Η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τα ΑΕΙ όλης της χώρας, με ελάχιστη χρηματοδότηση, χωρίς ακαδημαϊκούς δασκάλους, χωρίς προσωπικό, χωρίς μέλη ΔΕΠ, χωρίς μέλλον και προοπτική. Καταστρέφουν το μέλλον των νέων ανθρώπων. Ο Έβρος μετράει τις  πληγές του, λόγω της καταστροφικής πολιτικής που ασκεί η Κυβέρνηση.


Όσο για την απάντηση της Υπουργού στο ερώτημά μου για το «συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για την αναβάθμιση και την ανάπτυξη των Πανεπιστημιακών Τμημάτων στον Έβρο και τη Θράκη»; Ανύπαρκτη. Όπως ακριβώς και το έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη συνολικά στην Εκπαίδευση, ειδικά στη Θράκη.

Η Απάντηση Κεραμέως

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 8772/7-9-2021»  

Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα  ακόλουθα: 

Με τον ν. 4777/2021 (Α΄25) θεσπίστηκε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής: α) για τη  διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης  ολοκλήρωσης των σπουδών, β) για τη θωράκιση του κύρους των Πανεπιστημιακών  σπουδών, γ) για την ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και της δυνατότητας κάθε τμήματος  να διαμορφώσει την ιδιαίτερη ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία, καθώς για πρώτη φορά  προβλέπεται αποφασιστικός ρόλος των ΑΕΙ στην εισαγωγή των φοιτητών, και δ) για την  ορθολογικότερη κατανομή και χρήση των πόρων του κάθε ΑΕΙ.  

Σύμφωνα με το άρθρο 4Β του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως προστέθηκε με το άρθρο 2  του ν. 4777/2021 (Α΄25), προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών  εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις Α.Σ.Τ.Ε. του  Υπουργείου Τουρισμού, στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές  της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., καθώς και τις Σχολές  Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, αποτελεί η επίτευξη στις  πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης  Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή  εισαγωγικής κατεύθυνσης). Για τη διαπίστωση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής,  συγκρίνεται η ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ε.Β.Ε. με τον μέσο όρο που  συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, χωρίς να  λαμβάνονται υπόψη και κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων. 

Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση καθώς και  ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών  καθορίζεται με απόφαση της συγκλήτου έπειτα από πρόταση της σχολής, του τμήματος ή  της εισαγωγικής κατεύθυνσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως 9 του άρθρου 4Β του  ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4777/2021 (Α΄25). Για  τις σχολές συναρμοδιότητας άλλων υπουργείων, ο συντελεστής Ε.Β.Ε. καθορίζεται με  απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από  πρόταση του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. Το σύνολο των συντελεστών των  σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων, συγκεντρώνεται σε μία απόφαση του  Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με την αριθμ. Φ.251/22973/Α5/26-02-2021 (Β΄ 774) υπουργική απόφαση,  ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων ή  εισαγωγικών κατευθύνσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το  ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής ορίζονται οι τιμές 0,80 (μηδέν κόμμα ογδόντα) και  1,20 (ένα κόμμα είκοσι) αντιστοίχως. Ως συντελεστής της Ε.Β.Ε. μπορεί να οριστεί αριθμός  με έως δύο δεκαδικά ψηφία, ο οποίος βρίσκεται εντός του ανωτέρω διαστήματος ελάχιστης  και μέγιστης τιμής. 

Με την αριθμ. Φ.251/53234/Α5/13-5-2021 (Β΄1930) υπουργική απόφαση  καθορίστηκαν οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή  εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)  ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για τη συμμετοχή των υποψηφίων των  πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α.,  στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και  Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού  Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού. 

Στη συνέχεια, εκδόθηκε η αριθ.Φ.251/165669/A5/17-12-2021 (Β΄6068) υπουργική  απόφαση στην οποία συγκεντρώνονται οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής  (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές  Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για  την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για  εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις  σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων  Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε., όπως αυτοί  προτάθηκαν από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τα Συναρμόδια Υπουργεία και θα  ισχύσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4610/19 (Α΄70) «το Διεθνές  Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ιδρύθηκε με το  άρθρο 1 του ν. 3391/2005 (Α΄ 240) οργανώνεται και λειτουργεί ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) πανεπιστημιακού τομέα σύμφωνα με την παράγραφο 1 και την περίπτωση  α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄114)».  

Tο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), καθώς και το Διεθνές Πανεπιστήμιο  της Ελλάδος λειτουργούν ως ισχυρά και βιώσιμα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα  ακαδημαϊκά όργανα των οποίων υποβάλουν στο Υπουργείο τις εκάστοτε προτάσεις τους  για την ενίσχυση της οργανωτικής και ακαδημαϊκής δομής τους και για την επίλυση των  ζητημάτων που ανακύπτουν.  

Σε κάθε περίπτωση στόχος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι η  ενίσχυση και αναβάθμιση, μετά από διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα και όλους τους  ενδιαφερόμενους φορείς, των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό,  έχουν ζητηθεί οι προτάσεις των Ιδρυμάτων που θα αφορούν σε μετεξελίξεις,  συγχωνεύσεις, καταργήσεις ή αλλαγές τμημάτων στο πλαίσιο του εξορθολογισμού και της  αναδιάρθρωσης του πανεπιστημιακού χάρτη της χώρας. 

Τέλος, αναφέρεται ότι στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020, τα Ανώτατα  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου και του Πανεπιστημίου Δυτικής  Μακεδονίας, μπορούν να στηριχθούν μέσω σημαντικών δράσεων όπως:  

α) Δράση : Μονάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.  β) Δράση: Γραφεία Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. γ) Δράση: Υποστήριξη της Αριστείας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 

δ) Δράση: Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και  Ωρίμανσης για την αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων  και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">