Recents in Beach

Ικανοποίηση Σταύρου Κελέτση για τις τελικές αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο και το ειδικό καθεστώς για τον Έβρο!

 


«Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου και ευχαριστώ τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης κ. Νίκο Παπαθανάση που με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσε κατά την τελευταία μέρα της συζήτησης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, έκανε δεκτό το αίτημα μας που ήταν αίτημα όλων των φορέων της Θράκης να συμπεριλάβει ειδικές διατάξεις για τη Θράκη και ιδιαίτερα τον Έβρο. Ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 5 των νομοτεχνικών βελτιώσεων : 

Πρώτον, στα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον Έβρο και στη Θράκη, οι μεσαίες επιχειρήσεις (που αρχικά αποκλείονταν από το κίνητρο της επιχορήγησης) τελικώς θα μπορούν να επιχορηγούνται με 60% χρηματική επιδότηση στον Έβρο και 30% στη Ροδόπη και στην Ξάνθη. Το υπόλοιπο ποσοστό (40% και 70% αντίστοιχα) θα το λαμβάνουν με τη μορφή φορολογικών απαλλαγών.

Δεύτερον, κατά το στάδιο της αξιολόγησης τα νέα επενδυτικά σχέδια, που αφορούν τον Έβρο θα λαμβάνουν επιπλέον μοριοδότηση 10 μονάδων, ενώ αυτά της Ροδόπης και της Ξάνθης 5 μονάδων.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις σε συνδυασμό με την πρόβλεψη ότι όλες οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ζώνη απόστασης 30 χλμ. από τα σύνορα θα δικαιούνται το μέγιστο των κινήτρων που προβλέπει ο νέος νόμος, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό καθεστώς ανάπτυξης για τον Έβρο και τη Θράκη. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι μέρος των προτάσεων που έχουν συμπεριληφθεί στο Πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης, υλοποιείται και αποτελεί πλέον νόμο του Κράτους!».

ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ME TITAO «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» 

1. Μετά την υποπερ. στγ της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 13 προστίθεται περ. ζ ως εξής: «ζ

ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.»

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της περ. α του άρθρου 25 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά οι 

ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Β' κατηγορίας), καταχωρίζουν σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου Εσόδων - Εξόδων το καταβληθέν κεφάλαιο που αποτελεί την ίδια συμμετοχή της επιχείρησης στο χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου κατά τη σύσταση και τις αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου που πραγματοποιούνται έως το πέρας των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, »

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 29 μετατρέπεται η παραπομπή στην «παρ. 2» σε «παρ. 3» και στο 

τέλος του εδαφίου προστίθεται η φράση «με γνώμονα τη δίκαιη και αναλογική κατανομή τους κατά Περιφέρεια και κατά μέγεθος επιχείρησης

4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 30 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τις 

περιοχές που ανήκουν στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, σύμφωνα με τον ν. 4759/2020 (Α' 245) (Φλώρινα, Κοζάνη, Μεγαλόπολη) δύναται να ορίζεται για τις μεσαίες επιχειρήσεις συνδυασμός των ενισχύσεων της επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής, διάφορος του προβλεπόμενου από τις λοιπές διατάξεις του παρόντος. Επιπλέον δύναται να ορίζεται, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, ποσοστιαία προσαύξηση επί της συνολικής βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου, την οποία λαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 18.»

5. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 30 προστίθεται παρ. 6 ως εξής: «6. Στα επενδυτικά σχέδια που 

υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης στα καθεστώτα του παρόντος, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τριάντα τοις εκατό (30%) για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου από τις λοιπές διατάξεις του παρόντος ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε σαράντα τοις εκατό (40%) και εβδομήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα. Στις ανωτέρω περιοχές, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, παρέχεται προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10%) για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και πέντε τοις εκατό (5%) για τις Περιφερειακής Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, επί της συνολικής βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου, την οποία λαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 18»

6. Μετά την περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 61 προστίθεται περ. δ ως εξής : «δ. Βιομηχανικές και 

Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα .Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.), Οργανωμένοι Υποδοχείς

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">