Recents in Beach

ΑΚΚΕΛ: Club εισπρακτικών εταιρειών κατάντησε η ΝΔ - Πάτσης & Τσιάρας θα έπρεπε ήδη να έχουν χάσει το βουλευτικό αξίωμα και να δικαστούν για συμμετοχή σε εξωχώριες εταιρείες

  


Έναν περίεργο τύπο clubbing έχει καθιερώσει η ΝΔ όπως φαίνεται τώρα τελευταία. Από την δικηγορική εταιρία του Σιούφα (πρώην προέδρου της Βουλής), με τον Πάτση και τώρα όπως έσκασε και με την σύζυγο του υπουργού Δικαιοσύνης Τσιάρα (!!!) αποκαλύπτεται ότι είναι αρκετοί στη ΝΔ που έχουν επιδοθεί σε clubbing πάνω σε πίστες εισπρακτικών εταιρειών ... τουλάχιστον. Είτε ως κοράκια εισπρακτικών εταιρειών είτε για κόκκινα δάνεια, τα οποία όμως μαζί με τα οφειλόμενα σε λογαριασμούς κλπ προκλήθηκαν από τις μνημονιακές πολιτικές και της ΝΔ, με τον υγειονομικό φασισμό και την καταστροφή της οικονομίας κλπ.

            Από το ΑΚΚΕΛ ελπίζουμε ότι όσοι ψήφισαν και υποστηρίζουν ακόμη τη Νέα Δημοκρατία να τα βλέπουν αυτά και να έχουν ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο ώστε να μην ξαναφορτώσουν αυτά τα διεστραμμένα όντα στην πλάτη των Ελλήνων. Παιδοβιαστές, χαραμοφάηδες εισπρακτικών εταιρειών, ναζιστόμουρα που στηρίζουν πραξικοπηματικά ναζιστόμουτρα στην Ουκρανία, φιλότουρκοι κάθε συνομοταξίας και άλλα αποβράσματα ελέγχουν και διοικούν τη ΝΔ σήμερα. Όσοι δεν είναι εναντίον τους,  είναι μαζί τους.

Ακούμε από πολλούς να λένε ότι η συμμετοχή του Πάτση αλλά και των υπολοίπων μπουμπουκιών της ΝΔ σε εξωχώριες εταιρείες είναι μεν ανήθικη αλλά είναι νόμιμη. Ας δούμε όμως κατά πόσον είναι νόμιμη και αν θα πρέπει να εκπέσουν από το αξίωμα του βουλευτή Πάτσης και ο υπουργός δικαιοσύνης Τσιάρας:

 

 

Άρθρο 57 του Συντάγματος: (Ασυμβίβαστα έργα)

**

***1. Τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστα με τα έργα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή γενικού διευθυντή ή των αναπληρωτών τους επιχείρησης, η οποία:

α) Αναλαμβάνει έργα ή μελέτες ή προμήθειες του Δημοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο ή συνάπτει με το Δημόσιο συναφείς συμβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα.

β) Απολαμβάνει ειδικών προνομίων.

γ) Κατέχει ή διαχειρίζεται ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή εκδίδει εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.

δ) Ασκεί κατά παραχώρηση δημόσια υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή επιχείρηση κοινής ωφέλειας.

ε) Μισθώνει για εμπορικούς λόγους ακίνητα του Δημοσίου.

Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής με το Δημόσιο εξομοιώνονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και οι άλλες επιχειρήσεις τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Μέτοχος επιχείρησης που εμπίπτει στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής είναι όποιος κατέχει ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό.

Με ειδικό νόμο μπορεί να καθορίζονται επαγγελματικές δραστηριότητες, πέραν αυτών που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια, η άσκηση των οποίων δεν επιτρέπεται στους βουλευτές.

Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου συνεπάγεται έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα και ακυρότητα των σχετικών συμβάσεων ή πράξεων, όπως νόμος ορίζει.

**2. Βουλευτές που υπάγονται στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν, μέσα σε οκτώ ημέρες αφότου η εκλογή τους γίνει οριστική, να επιλέξουν με δήλωσή τους μεταξύ του βουλευτικού αξιώματος και των παραπάνω έργων ή ιδιοτήτων. Αν παραλειφθεί αυτή η εμπρόθεσμη δήλωση, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα του βουλευτή.

**3. Βουλευτές που αποδέχονται οποιαδήποτε από τις ιδιότητες ή τα έργα που αναφέρονται σε αυτό ή στο προηγούμενο άρθρο και που χαρακτηρίζονται ότι αποτελούν κώλυμα για την υποψηφιότητα βουλευτή ή ότι είναι ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα, εκπίπτουν από το αξίωμα αυτό, όπως νόμος ορίζει.

**4. Ειδικός νόμος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζονται ή εκχωρούνται ή διαλύονται συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και έχουν αναληφθεί από βουλευτή ή από επιχείρηση στην οποία αυτός μετείχε πριν από την απόκτηση της βουλευτικής ιδιότητας ή με ασυμβίβαστη προς το αξίωμά του ιδιότητα.

Αλλά και σύμφωνα με το ΝΟΜΟΣΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3849 ΦΕΚ Α΄80/26.5.2010

Τροποποίηση του Ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις.

 

----------

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΡΩΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3213/2003

 

«Άρθρο 8

Συμμετοχή σε εξωχώρια εταιρεία

 

1. Στα μέλη της Κυβέρνησης, στους Υφυπουργούς, στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους βουλευτές και ευρωβουλευτές, στον γενικό γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, στους γενικούς και ειδικούς γραμματείς Υπουργείων, στους γενικούς γραμματείς περιφερειών, στους προέδρους των διευρυμένων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, στους νομάρχες και τους δημάρχους, στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, στους προέδρους, διοικητές, υποδιοικητές και γενικούς διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων, που ελέγχονται από το κράτος, καθώς επίσης στα πρόσωπα των περιπτώσεων θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 απαγορεύεται να συμμετέχουν είτε οι ίδιοι είτε με παρένθετα πρόσωπα στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση εξωχώριων εταιρειών.

 

2. Η κατά παράβαση της παραγράφου 1 άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε εξωχώρια εταιρεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.»

Άρα η συμμετοχή του Πάτση και του υπουργού Τσιάρα σε εξωχώριες εισπρακτικές εταιρείες όχι μόνο δεν είναι νόμιμη αλλά θα έπρεπε ήδη να έχουν αποπεμφθεί από το βουλευτικό τους αξίωμα και να δικαστούν κατά παράβαση της παραγράφου 1 για άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε εξωχώριες εταιρείες.

 

Ως ΑΚΚΕΛ περιμένουμε τα δέοντα και τα νόμιμα.

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">