Recents in Beach

Ερώτηση Δημοσχάκη για τους Αστυνομικούς που υπηρετούν στη Frontex


  ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟΝ FRONTEX ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

Γραπτή Ερώτηση προς τα Υπουργεία Εργασίας και Προστασίας του Πολίτη κατέθεσε ο βουλευτής Έβρου & Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας Αναστάσιος Δημοσχάκης την οποία συνυπέγραψαν ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Εμμανουήλ Κόνσολας & ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας .

Στο επίκεντρο της Ερώτησης βρίσκεται το ασφαλιστικό/υπηρεσιακό ζήτημα εκατόν πενήντα (150) περίπου Αστυνομικών- Στελεχών όλων των βαθμών που υπηρετούν στον FRONTEX καθώς και σε άλλους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Τα προαναφερόμενα στελέχη ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (ΔΔΑΣ) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.) σύμφωνα με την προβλεπόμενη απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, έχοντας εξασφαλίσει νόμιμα πενταετή (5) άδεια άνευ αποδοχών, υπηρετώντας φυσικά για το εν λόγω χρονικό διάστημα στους εν λόγω Οργανισμούς.

Στην Ερώτηση υπογραμμίζεται ότι τα συγκεκριμένα στελέχη επιλέγονται κατόπιν απαιτητικών δοκιμασιών Ευρωπαϊκών και διεθνών προδιαγραφών, αποτελούν τους άξιους εκπροσώπους της Χώρας μας στο εξωτερικό ενώ παράλληλα λαμβάνουν την πλέον σύγχρονη κι επίκαιρη εκπαίδευση, η οποία αποτελεί σημαντικό πλούτο για την Χώρας μας όταν αυτοί επιστρέψουν.

Οι εν λόγω αστυνομικοί, ακολουθώντας πιστά τις νομικές επιταγές, μετά την λήψη της μακράς αδείας τους και αφού υπέγραψαν υπεύθυνη δήλωση του άρ. 8 του Ν.1599/1986 για την ανάληψη υποχρέωσης καταβολής των οφειλόμενων εισφορών, απευθύνθηκαν ατομικά στους αρμόδιους φορείς Κύριας και Επικουρικής ασφάλισής τους προκειμένου να διευκρινιστούν τα διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν .  

 

Ωστόσο, ο  Ε.Φ.Κ.Α (Γενική Δ/νση εισφορών/Δ/νση Κύριας Ασφάλισης και εισφορών Δημοσίου Τομέα) ο οποίος είναι ο φορέας Κύριας Ασφάλισής τους, από 16-6-2020 δεν έχει καθορίσει την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία καταβολής εισφορών.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να ζημιώνονται βαθμολογικά και οικονομικά, καθώς δεν τους αναγνωρίζεται ο χρόνος υπηρεσίας τους με αποτέλεσμα να στερούνται των δικαιούμενων υπηρεσιακών προαγωγών χωρίς υπαιτιότητα.  

Οι βουλευτές ερωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς αν υπάρχει σχεδιασμός των Υπουργείων για να εξασφαλιστεί ένας τρόπος αποδοτικής συνεννόησης μεταξύ του Ε.Φ.Κ.Α./Γενική Δ/νση Εισφορών/Δ/νση Κύριας Ασφάλισης και εισφορών Δημοσίου Τομέα  και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να οριστεί η προβλεπόμενη διαδικασία καταβολής εισφορών των αστυνομικών.

Ακολουθεί αναλυτικά η Γραπτή Ερώτηση : 

 

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ, ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

 

Η Χώρα μας, ως κράτος-μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, συμμετέχει ενεργά με διαδικασίες σε διάφορους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, οι οποίοι διέπονται από Κανονισμούς καθώς και Κανονιστικές Διατάξεις που δεσμεύουν τα κράτη-μέλη που μετέχουν σε αυτούς.

 

Μεταξύ αυτών των διεθνών οργανισμών και φορέων της ΕΕ. είναι και αυτοί που αφορούν την ασφάλεια & την επιβολή του Νόμου, με βασικό τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής & Ακτοφυλακής (FRONTEX) καθώς και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακας (EULISA).

 

Χαρακτηριστικά, σήμερα υπηρετούν συνολικά στον FRONTEX και σε αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμούς εκατόν πενήντα (150) περίπου Αστυνομικοί-Στελέχη όλων των βαθμών.

 

Όλοι ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (ΔΔΑΣ) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.) σύμφωνα με την προβλεπόμενη απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, έχοντας εξασφαλίσει νόμιμα πενταετή (5) άδεια άνευ αποδοχών, υπηρετώντας φυσικά για το εν λόγω χρονικό διάστημα στους εν λόγω Οργανισμούς.

 

Η δυνατότητα αυτή, διασφαλίζεται από το υπ’ αριθμόν 48 άρθρο του Ν. 4249/2014(ΦΕΚ Α 73/24.03.2014) με τίτλο: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού σώματος και της Γ.Γ. Πολιτικής προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υ.Δ.Τ. και Προστασίας του Πολίτη περί ρύθμισης θεμάτων αρμοδιότητας Υ.Δ.Τ και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". 

 

Η συμμετοχή του αστυνομικού στελεχιακού δυναμικού, που προέρχεται από εθνικές υπηρεσίες της Χώρας, σε αντίστοιχες των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών, όπως ο FRONTEX, είναι πολλαπλά συμφέρουσα για την Ελληνική Αστυνομία, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε γνωσιακό επίπεδο.

 

Καθώς, προάγει το υπηρεσιακό αλλά και δημόσιο συμφέρον τόσο από την εκπροσώπηση της Χώρας σε διεθνή κέντρα αποφάσεων όσο και την μεταφορά ευρωπαϊκής & διεθνούς εμπειρίας, τεχνογνωσίας στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, μετά τη λήξη των αδειών που χορηγήθηκαν χωρίς αποδοχές. 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 4, Ν. 4249/2014, προβλέπεται η χορήγηση σε αστυνομικό, που αποδέχεται θέση, υπό καθεστώς σύμβασης, στην ΕΕ, ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές, μέχρι πέντε (5) έτη, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνώμη της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Κλάδου Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω άδειας, ο αστυνομικός υποχρεούται να καταβάλει τις νόμιμες κρατήσεις για κύρια και επικουρική ασφάλιση στα μετοχικά και επικουρικά ταμεία, καθώς και στα ταμεία πρόνοιας και αλληλοβοήθειας, οι οποίες αντιστοιχούν στο βαθμό ή μισθό της υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά, όπως καθορίζεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

Ο καθορισμένος χρόνος της άδειας, με την επιφύλαξη της προηγούμενης περίπτωσης, αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, λαμβάνεται υπόψιν στις προαγωγές για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρόνου υπηρεσίας σε κάθε βαθμό, καθώς και του συνολικού χρόνου υπηρεσίας και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας διανυθείς στον τόπο των συμφερόντων του αστυνομικού.

 

Οι επιτυχόντες αστυνομικοί, ακολουθώντας πιστά τις νομικές επιταγές, μετά την λήψη της αδείας τους και αφού υπέγραψαν υπεύθυνη δήλωση του άρ. 8 του Ν.1599/1986 για την ανάληψη υποχρέωσης καταβολής των οφειλόμενων εισφορών, απευθύνθηκαν ατομικά σε όλους τους φορείς Κύριας και Επικουρικής ασφάλισής τους. 

 

Ωστόσο, ο Ε.Φ.Κ.Α (Γενική Δ/νση εισφορών/Δ/νση Κύριας Ασφάλισης και εισφορών Δημοσίου Τομέα) ο οποίος είναι ο φορέας Κύριας Ασφάλισής τους, από 16-6-2020 δεν διευκόλυνε τα σύνθετα πράγματα, αλλά ούτε καθόρισε την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία καταβολής εισφορών.

 

Αποτέλεσμα αυτού είναι να ζημιώνονται βαθμολογικά και οικονομικά, καθώς δεν τους αναγνωρίζεται ο χρόνος υπηρεσίας τους με αποτέλεσμα να στερούνται των δικαιούμενων υπηρεσιακών προαγωγών χωρίς υπαιτιότητα. 

 

Ο Ε.Φ.Κ.Α απάντησε μόνο σε επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη στον οποίο προσέφυγαν οι ενδιαφερόμενοι αστυνομικοί με πληρεξούσιο δικηγόρο τους και η οποία επισυνάπτεται, χωρίς όμως η απάντηση αυτή να λύνει τα ως άνω προβλήματα τους.

Καθώς σε αυτή αναφέρεται ότι το ζήτημα της αναγνώρισης της ασφαλιστικής και υπηρεσιακής τους κατάστασης, ρυθμίζεται από το Ν.4808/2021!

 

Ωστόσο, στις νομικές διατάξεις αυτού του εν λόγω νόμου, ρυθμίζονται εντελώς διαφορετικές πραγματικές και νομικές καταστάσεις και συγκεκριμένα καθιερώνεται η δυνατότητα μεταφοράς χρόνου ασφάλισης από το εξωτερικό προς το εσωτερικό (εθνικό) συνταξιοδοτικό σύστημα μετά την λήξη της θητείας στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς. 

 

Όμως, η ρύθμιση αυτή αποτελεί δικαίωμα και όχι υποχρέωση, για άμεση καταβολή εισφορών κατά την διάρκεια της θητείας τους την οποία προβλέπει ρητά (υποχρεούται) ο προϊσχύων και μη καταργηθείς Ν.4249/2014 με το άρθρο 48 Παρ.4. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ερωτάσθε :

 

• Υπάρχει σχεδιασμός των Υπουργείων Εργασίας και Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένας τρόπος αποδοτικής συνεννόησης μεταξύ του Ε.Φ.Κ.Α./Γενική Δ/νση Εισφορών/Δ/νση Κύριας Ασφάλισης και εισφορών Δημοσίου Τομέα και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να οριστεί η προβλεπόμενη διαδικασία καταβολής εισφορών των αστυνομικών, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση επιφέρει αρνητικό αντίκτυπο στην υπηρεσιακή και ασφαλιστική τους εξέλιξη;


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">