Recents in Beach

Νέα προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών σπουδαστών στο ΠΜΣ ΑΕΕ του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

 


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ  ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ MSc in STROKE  

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

To Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο οδηγεί στην απονομή του τίτλου  «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια» - MSc in Stroke  σύμφωνα με τα ΦΕΚ τ’ Β αρ.2746/10-7-2018 και τ’ Β αρ.7014/31-12-2022. Το  πρόγραμμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και θα δεχθεί την 7η σειρά φοιτητών. Σκοποί του προγράμματος είναι: 

(α) η κατάρτιση−εξειδίκευση στην αιτιολογία, κλινική εικόνα,  εργαστηριακή διερεύνηση, αντιμετώπιση, πρόληψη και αποκατάσταση των  ασθενών με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) 

(β) η παροχή εφοδίων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες ώστε να  εξοικειωθούν στη διαχείριση των ασθενών με ΑΕΕ από την οξεία φάση έως την  χρόνια διαδικασία της αποκατάστασης και  

(γ) να βοηθήσει στη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στην ολιστική διαχείριση των ΑΕΕ. 

Προϋποθέσεις εισαγωγής και κατηγορίες πτυχιούχων:  

Στο ΠΜΣ ΑΕΕ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου των πρώτου κύκλου  σπουδών από Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της  αλλοδαπής, εφόσον το ίδρυμα του εξωτερικού ανήκει στο Εθνικό Μητρώο των  Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ο τύπος του τίτλου αυτού  ανήκει στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του ΔΟΑΤΑΠ. 

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και με ποσόστωση που  καθορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας και πτυχιούχοι και άλλων Τμημάτων  και Σχολών Επιστημών Υγείας και Συναφών επιστημών, όπως Φαρμακευτικής,  Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοιατρικών  επιστημών, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Εργαστηρίων  Υγείας, καθώς και Τμημάτων Ψυχολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Κοινωνικής  Εργασίας και συναφών, Τμημάτων Θετικών και Οικονομικών επιστημών.  

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ́ανώτατο όριο σε  σαράντα πέντε (45). 

Κριτήρια επιλογής  

Τα κριτήρια που μοριοδοτούνται για την επιλογή εισακτέων στο ΠΜΣ ΑΕΕ  είναι τα ακόλουθα: 

1. Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου ή  Τ.Ε.Ι. (αντιστοιχία 1:1 με μόρια βαθμολόγησης σε κλίμακα 1-10) 

2. Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του/της υποψηφίας σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (0-2 μόρια) 

3. Συμμετοχή σε δημοσιεύσεις σε διεθνές ιατρικό ή επιστημονικό περιοδικό με κριτές με  συντελεστή απήχησης (0-2 μόρια μέγιστο)

4. Γνώση ξένων γλωσσών (0-2 μόρια μέγιστο) 

5. Εθελοντική εργασία σε δομές που σχετίζονται με το πεδίο των αγγειακών εγκεφαλικών  νόσων ή με την υποστήριξη σε Νευρολογικά Νοσήματα (0-2 μόρια μέγιστο) 6. Άλλες Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα στο πεδίο των ΑΕΕ (0-1 μόρια) 7. Συνέντευξη (0-6 μόρια). Επισημαίνεται ότι η βαθμολογία της συνέντευξης θα εξαρτηθεί  από την ποιότητα των προπτυχιακών και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών, το επίπεδο  γλωσσομάθειας, την ποιότητα της εργασιακής απασχόλησης καθώς και από την  υποκειμενική εκτίμηση των συνεντευκτών ως προς το κατά πόσο ο υποψήφιος θα  μπορούσε να ωφεληθεί από την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος. 

Διαδικασία επιλογής  

Η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων: 

i. Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. ii. Καλεί σε συνέντευξη όσους και όσες υποψηφίους αποφασιστεί να κληθούν  iii. Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους ανά κατηγορία πτυχιούχων όπως  προβλέπεται στο άρθρο 5 του Κανονισμού και προβαίνει στην προδημοσίευση  του προσωρινού πίνακα επιλογής και καθορίζει τη χρονική περίοδο για ενστάσεις iv.Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων και με βάση την τελική βαθμολογία του  υποψηφίου καταρτίζει με αξιολογική σειρά τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση. Η  ανάρτησή του πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας των  προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και στις ανακοινώσεις του  Τμήματος. 

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται όσοι επιθυμούν να μετέχουν στην  διαδικασία επιλογής και πληρούν τις αναφερόμενες προϋποθέσεις να υποβάλουν  φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά το αργότερο έως τις 11- 01-2024 (σφραγίδα ταχυδρομείου/εταιρείας ταχυμεταφοράς για ταχυδρομική 

αποστολή)  

  

  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

1. Αίτηση συμμετοχής 

2. Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών  

(με τις απαιτούμενες μεταφράσεις και αναγνωρίσεις για τίτλους της αλλοδαπής)  3. Φωτοτυπία ταυτότητας 

4. Μία πρόσφατη φωτογραφία 

5. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή υπεύθυνη δήλωση ικανοποιητικής  γνώσης (θα αξιολογηθεί κατά την προφορική συνέντευξη).  

6. Αποδεικτικό άλλης γλώσσας προαιρετικά 

7. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα  

(σπουδές, επιστημονική, ερευνητική, επαγγελματική εμπειρία) 

8. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (αντίγραφο της πλήρους δημοσίευσης σε περιοδικό ή  πλήρη στοιχεία του περιοδικού και αντίγραφο της περίληψης, ανακοινώσεων  (αντίγραφο της περίληψης από το βιβλίο περιλήψεων)  

9. Συστατική (ές) επιστολή(ες) έως 2 προαιρετικά 

10. Δικαιολογητικά σχετικά με τα προηγουμένως αναφερόμενα κριτήρια μοριοδότησης.

Όσοι πληρούν τις βασικές, τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις θα  κληθούν σε προφορική συνέντευξη σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.  Θα υπάρξει δυνατότητα διαδικτυακής σύνδεσης για την προφορική  συνέντευξη για όσες -ους υποψηφίους δεν είναι εφικτή η αυτοπρόσωπη  παρουσία. 

Οι υποψήφιοι συνιστάται να ελέγχουν προσεκτικά τις οδηγίες που  αφορούν κάθε επιμέρους κριτήριο για τη μοριοδότηση τους, ώστε ο  φάκελος να υποβάλλεται πλήρης στις προκαθορισμένη ημερομηνία που  ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συμπληρωματικά,  ελλιπή ή ετεροχρονισμένα παραστατικά δεν γίνονται δεκτά. 

Αν σε κάποια κατηγορία εισακτέων όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι ή συγκεντρώσουν χαμηλή  βαθμολογία στην προφορική συνέντευξη θα καλυφθούν από συναφή  κατηγορία κατά την κρίση της Επιτροπής. 

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το εαρινό εξάμηνο του Ακαδ. έτους 2023-2024 και η  διάρκειά του είναι 4 εξάμηνα. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για  το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3.600 ευρώ με  δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους ανά εξάμηνο σπουδών (900€/εξάμηνο).  Τα σχετικά θέματα περιγράφονται στο άρθρο 15 του κανονισμού. Προβλέπεται η  χορήγηση υποτροφιών μετά την ολοκλήρωση του 3ου εξαμήνου σπουδών.  Περισσότερες πληροφορίες καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας είναι  αναρτημένα στην ιστοσελίδα: https://strokeduth.gr/ 

Υποβολή δικαιολογητικών το αργότερο έως τις 11-01-2024 στην διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68100  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΜΣ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΜΕΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ& ΑΙΣΘ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2ος όροφος  

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ : «ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΜΣ ΑΕΕ» 

(υπόψιν κ Κυριακή Καζαντζίδου) 

(ταυτόχρονη ενημέρωση της αποστολής στο strokeduth@gmail.com)

Με την αποστολή του φακέλου των δικαιολογητικών στην Γραμματεία του ΠΜΣ  ΑΕΕ οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά ταυτόχρονα στην  ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ την αίτηση συμμετοχής και σύντομο βιογραφικό. 

Επικοινωνία για πληροφορίες: Γραμματεία ΠΜΣ ΑΕΕ :  

email: strokeduth@gmail.com, τηλ 2551030351, 6974674767 

logo

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

 

«ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ»


ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (νέα σειρά από το εαρινό εξάμηνο 2023-2024)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επώνυμο:________________________________

Όνομα:__________________________________

Πατρώνυμο:______________________________

Διεύθυνση κατοικίας:_________________

______________________________τ.κ.__________

Τηλέφωνο σταθερό:                                                                 

               _______________________________

Τηλέφωνο κινητό         _____________________

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:___________________


Ημερομηνία γέννησης:  ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

Τόπος γέννησης: _____________________________________

Αριθ. Αστ. Ταυτότητας: _______________________________

ΑΦΜ: _________________________________________________

Δ.Ο.Υ.: ________________________________________________

Ιδιότητα – Επάγγελμα:________________________

Τόπος εργασίας …………………………………………………………..

Πτυχίο (Σχολή-Τμήμα-Έτος λήψης) ……………………………………………………………………………………..Σας επισυνάπτω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια


Υπογραφή:______________________

Ημερομηνία:_____________________


Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά:

  1. ____________________________

  2. ____________________________

  3. ____________________________

  4. ____________________________

  5. ____________________________

  6. ____________________________

  7. ____________________________Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία επικυρωμένα ως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.   1.Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω ενημερωθεί για τον Κανονισμό Λειτουργίας και συμφωνώ.2. Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνετο τμηματκικά αλλά  θα γίνεται το αργότερο μέχρι την ημέρα έναρξης του κάθε εξαμήνου σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα ανακοινωθούν.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">