Recents in Beach

Υπόμνημα του πανελλήνιου συνδέσμου πασχόντων από συγγενείς καρδιοπάθειες την περικοπή των συντάξιμων αποδοχών

  


   Αριθ. Πρωτ. 3/2022 

                                                                                                Αθήνα, 24/1/2022 


ΠΡΟΣ : κ. Κ. Χ’’δάκη, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ΘΕΜΑ : Απασχόληση συνταξιούχων 

ΚΟΙΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 


                                                                                   Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 


Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ιδρύθηκε το 2005 και εκπροσωπεί θεσμικά και σε πανελλαδικό επίπεδο το σύνολο των πασχόντων από συγγενείς καρδιοπάθειες, καθώς και σε περίπτωση ανηλικότητας το σύνολο των γονέων και κηδεμόνων αυτών. Ευρύτερα και με δεδομένο ότι η κατηγορία των καρδιαγγειακών παθήσεων αποτελεί ενιαία κατηγορία και την πρώτη παγκοσμίως αιτία θανάτου, de facto και ουσιαστικά αγωνιζόμαστε για την προάσπιση των δικαιωμάτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των καρδιοπαθών της χώρας μας, χωρίς διακρίσεις. Συμμετέχουμε ενεργά στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και σε ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή fora και οργανώσεις. 

Δια του παρόντος υπομνήματος στοχεύουμε αφενός στην ευαισθητοποίησή σας καθώς και του συνόλου της παρούσας κυβέρνησης αναφορικά με ένα εξόφθαλμα άδικη και πέραν πάσης λογικής απόφαση του Υπουργείου σας, για ένα θέμα το οποίο απασχολεί μεγάλο αριθμό καρδιοπαθών συνταξιούχων όλων των υποκατηγοριών. 

Τούτο αφορά την περικοπή των συντάξιμων αποδοχών όσων κατά κανόνα εξ ανάγκης εργάζονται ώστε να συμπληρώσουν το πενιχρό εισόδημά τους, κάτι το οποίο είναι και νόμιμο και ηθικά θεμιτό. 

Με την απόφαση του Υπουργείου σας 82945/2021 τροποποιείται η απόφαση 48351/2021 και συγκεκριμένα το άρθρο 4 αυτής σχετικά με τα πρόσωπα (συνταξιούχοι που απασχολούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4387/2016) που εξαιρούνται από τη μείωση του ποσού της σύνταξης την οποία λαμβάνουν. Με σκοπό να κατανοήσετε τόσο εσείς όσο και το σύνολο των αποδεκτών της επιστολής μας, την κραυγαλέα αδικία την οποία ο χώρος των καρδιαγγειακών νοσημάτων υφίσταται, παραθέτουμε τις σχετικές εξαιρέσεις,  οι οποίες μάλιστα είναι πολυάριθμες:  

«Άρθρο 4

Πρόσωπα που εξαιρούνται από τη μείωση του ποσού της σύνταξης

Από τη μείωση του ποσού της σύνταξης του άρθρου 3 εξαιρούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που αναλαμβάνουν μη υπακτέα στον e-ΕΦΚΑ εργασία ή δραστηριότητα: (αα) στην Επικράτεια, (ββ) σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 ή σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διακρατική Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και (γγ) σε Όργανα και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε συντονισμένους κατ’ εφαρμογή των ν.3075/2002 (Α' 297) και ν.3620/2007 (Α' 276) Διεθνείς Οργανισμούς.

β. Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που προέρχονται από τον πρώην ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση αυτού.

γ. Οι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α'176), για τους οποίους η απασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις.

δ. Οι συνταξιούχοι με βάση το ν. 612/1977 (Α'164) και τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν.

ε. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007 (Α'210).

στ. Όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα (ν.1140/1981) ή το επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007, καθώς και τα τέκνα ασφαλισμένων και συνταξιούχων που είναι ανάπηρα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

ζ. Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

η. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α'85).

θ. Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.»

Είναι προφανές ότι στις καταγραφόμενες εξαιρέσεις δεν περιλαμβάνεται ούτε μία περίπτωση πάσχοντος από την όποια μορφή συγγενούς, επίκτητης, σπάνιας, γενετικής  κτλ. καρδιοπάθειας ή μυοκαρδιοπάθειας. Μοναδική εξαίρεση οι μεταμοσχευθέντες καρδιάς οι οποίοι  υπάγονται στο ν. 612/77,  όπως ισχύει σήμερα με τις κατά καιρούς προσθήκες αυτού. 

Ωστόσο μία πρόβλεψη ευνοϊκή, η οποία ορθά ισχύει για έτερες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, είναι αδιανόητο να αποκλείει το σύνολο των πασχόντων από καρδιαγγειακά νοσήματα γενικά, ως κύρια πάθηση, και μάλιστα τη στιγμή κατά την οποία καμία απολύτως ευνοϊκή συνταξιοδοτική ή επιδοματική διάταξη υφίσταται, παρά τα οξύτατα προβλήματα τα οποία πολλοί από μας αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας λόγω της παθήσεώς μας, χωρίς να λαμβάνεται διαχρονικά καμία πρόνοια για το δυσβάστακτο κόστος το οποίο προφανέστατα συνεπάγεται η κατάσταση αρκετών εξ ημών, το χαμηλό έως πολύ χαμηλό προσδόκιμο ζωής πολλών καρδιολογικών παθήσεων κτλ. 

Επικαλούμενοι το αίσθημα ευαισθησίας και την ενσυναίσθηση την οποία πιστεύουμε ότι σας διακατέχει, ζητούμε την αποκατάσταση μίας χρόνιας και κραυγαλέας αδικίας. 

Προτείνουμε ειδικότερα:     

Την προσθήκη στην ανωτέρω απόφαση παραγράφου ι. η οποία θα αναφέρει σαφώς το εξής: «ι. Όσοι φέρουν ποσοστό αναπηρίας  εκ της κυρίας καρδιαγγειακής νόσου και των άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων αυτής τουλάχιστον 67%, αρμοδίως πιστοποιούμενο». 

Το αίτημά μας είναι αναμφίβολα τεκμηριωμένο, δίκαιο, κοινωνικά αποδεκτό. Καμία ευνομούμενη Πολιτεία δεν είναι νοητό και αποδεκτό να φέρετε με εξόφθαλμα ανάλγητο τρόπο σε μία τόσο ευπαθή κοινωνική ομάδα, υιοθετώντας εν τοις πράγμασι όχι δύο, αλλά πολλαπλά μέτρα και σταθμά. 

Σας καλούμε να επιληφθείτε προσωπικά του ζητήματος θέτοντας οριστικά τέλος σε μία ακραία στρέβλωση. 

                                         Με ειλικρινή εκτίμηση 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


ΚΩΝ. ΧΟΡΤΗΣ                                                            ΑΝΝΑ ΔΗΜΑΡΑ 

ΚΟΙΝ. – Γραφείο Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη 

  • Υπ. Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα ΑΜΕΑ, κ. Γ. Γεραπετρίτη 

  • Υφυπουργό Εργασίας κ. Π. Τσακλόγλου 

  • Υπ. Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα 

  • Υπ. Ανάπτυξης Σπ. – Αδ. Γεωργιάδη 

  • ΓΓ Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού Γρ. – Αλ. Γρηγοριάδη 

  • ΕΣΑμεΑ 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">