Recents in Beach

Ασυδοσία και κατ’ εξακολούθηση παρατυπίες στην εμφάνιση και τη χρήση οχημάτων της ΠΑΜΘ.


 Επερώτηση με θέμα: “ Ασυδοσία και κατ’ εξακολούθηση παρατυπίες στην εμφάνιση και τη χρήση οχημάτων της ΠΑΜΘ ”, υπέβαλε η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία προς τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστο Μέτιο.

Την επερώτηση, η οποία θα αναπτυχθεί σε επερχόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, από τον Επικεφαλής της παράταξης Κώστα Κατσιμίγα, συνυπογράφουν και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: Π.Ε. Έβρου Νίκος Αργυρίου, Π.Ε. Καβάλας Δημήτρης Λυμπεράκης, Π.Ε. Ξάνθης Σερκάν Μαχμούτ και Π.Ε. Ροδόπης Χρήστος Χατζηπέμου.

Έχει αναρτηθεί δε, στην ιστοσελίδα της παράταξης, στη θέση www.anenopro-amth.gr/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/Ερωτήσεις– ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ και έχει ως εξής:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Ασυδοσία και κατ’ εξακολούθηση παρατυπίες στην εμφάνιση και τη χρήση οχημάτων της ΠΑΜΘ.


Προς 

τον κ. Περιφερειάρχη ΑΜΘ 


Την επομένη της ανάληψης καθηκόντων από τη νέα διοίκηση της Περιφέρειας ΑΜΘ στις 1 Σεπτεμβρίου 2014, πρώτο μέλημα της ήταν η αποξήλωση των διακριτικών επιγραφών και των χαρακτηριστικών λωρίδων από τις πόρτες των οχημάτων της Περιφέρειας, σημαντικού αριθμού επιβατικών αυτοκινήτων (κυρίως των λευκών FIAT), τα οποία παρέλαβαν οι χωρικοί και ορισμένοι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες.

Το ίδιο καθεστώς ισχύει μέχρι και σήμερα. στο οποίο προστέθηκαν και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και ορισμένοι ειδικοί Σύμβουλοι ή συντονιστές.

 Την ίδια στιγμή η έλλειψη οχημάτων αλλά και η δυσκολία μετακινήσεων λόγω του περιορισμού κατανάλωσης καυσίμων σε πολλές νευραλγικές υπηρεσίες είναι γνωστή και εμφανής. Μετακινήσεις για επίβλεψη έργων, υγειονομικούς, κτηνιατρικούς και φυτοϋγειονομικούς έλεγχους δεν πραγματοποιούνται λόγω έλλειψης οχημάτων και καυσίμων. Ωστόσο η ΚΥΑ 129/2534/2010 όπως εξακολουθεί και ισχύει σήμερα προβλέπει με σαφήνεια τα εξής:

Άρθρο 3 

Πρόσωπα που εξυπηρετούνται με αυτοκίνητα χωρίς αποκλειστική χρήση.

α. Γ. Γραμματείς Υπουργείων.

β. Γ. Γραμματείς Περιφερειών.

γ. Νομάρχες.

δ. Δήμαρχοι.

ε. Μητροπολίτες κλπ.

Με το Ν. 3852/10 καθορίστηκε ότι σε κάθε αναφορά Νόμου ως Νομάρχης νοείται ο Περιφερειάρχης, ενώ καμία μνεία δεν γίνεται σε αντιπεριφερειάρχη και Προέδρους Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων.

Στο Άρθρο 5 της ίδιας ΚΥΑ καθορίζεται ότι ο μέγιστος κυβισμός οχημάτων που εξυπηρετούν Περιφερειάρχες και Δημάρχους είναι τα 1.400 cc. 

Στο Άρθρο 7 “Διακριτικά γνωρίσματα αυτοκινήτων” στην παρ. 2 αναφέρεται: 

2. Τα αυτοκίνητα λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα (NΠΔΔ, κρατικά ΝΠΙΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού) υποχρεούνται να φέρουν:

α. Λωρίδα κίτρινου χρώματος, πλάτους δέκα εκατοστών του μέτρου (10cm) στη μέση περίπου του αμαξώματος, παράλληλα προς το έδαφος.

β. Πινακίδες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων χρώματος

πορτοκαλί, στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (όχι συμβατικός).

γ. Ένδειξη και στις δύo (2) πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου ολόκληρου του τίτλου της υπηρεσίας στην οποία αυτό ανήκει.

3. Εξαιρούνται, για λόγους ασφαλείας, από την υποχρέωση να φέρουν διακριτικά γνωρίσματα (λωρίδα κόκκινου ή κίτρινου χρώματος, πλάτους δέκα εκατοστών του μέτρου (10cm) στη μέση περίπου του αμαξώματος, παράλληλα προς το έδαφος και πινακίδες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων χρώματος πορτοκαλί (ΚΥ, ΚΗΙ, ΚΗΟ, ή ΚΗΥ κ.λ.π.) και θα φέρουν συμβατικές πινακίδες μετά από αιτιολογημένο αίτημα που θα έπεται της ταξινόμησής τους, τα αυτοκίνητα των παρακάτω προσώπων και υπηρεσιών:

α. Της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

β. Της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

γ. Της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

δ. Της Ελληνικής Αστυνομίας.

ε. Του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν αποστολή τον έλεγχο διακίνησης αγαθών ή τη δίωξη λαθρεμπορίου και ναρκωτικών.

στ. Του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (αυτοκίνητα πολιτικού τύπου).

ζ. Του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας -Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που έχουν αποστολή τον αγορανομικό έλεγχο.

η. Τα ειδικής κατασκευής ή ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις χρηματαποστολές.

θ. Τα αυτοκίνητα που εξυπηρετούν λοιπά πρόσωπα και υπηρεσίες, εφόσον αποτελούν στόχο τρομοκρατικών ενεργειών ή για λόγους εθνικής ασφάλειας ή είναι ειδικά διασκευασμένα για χρηματαποστολές ύστερα από πλήρως αιτιολογημένο αίτημά τους.

Στο Άρθρο 9 προβλέπεται:

1. Τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών του άρθρου 1 της απόφασης αυτής πρέπει:

α. Να είναι εφοδιασμένα κατά την κυκλοφορία τους με διαταγή πορείας και δελτίο κίνησης.

β. Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

γ. Να μην κινούνται τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός αν υφίστανται επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την εξαίρεσή τους από τον περιορισμό αυτό και πάντοτε με έγκριση της αρμόδιας αρχής.

δ. Να μην κινούνται εκτός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας ή της ζώνης ευθύνης στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του το εξυπηρετούμενο πρόσωπο ή η υπηρεσία.

ε. Να μην οδηγούνται από άλλον εκτός από τον υπεύθυνο οδηγό ή από αυτόν στον οποίο κατ` εξαίρεση παρασχέθηκε η έγκριση για οδήγηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου (άρθρο 19 παρ.4 του Ν.2503/1997 και άρθρο 1παρ. 1Α, περίπτ. 15 Ν.2647/98).

στ. Να μη μεταφέρουν πρόσωπα και πράγματα άσχετα προς την υπηρεσιακή αποστολή ή μέλη οποιωνδήποτε οργανώσεων ή συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα των εξυπηρετουμένων προσώπων ή των ίδιων των οδηγών.

ζ. Να μην κυκλοφορούν κάθε φορά, που λόγω αυξημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της πρωτεύουσας, ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της ελληνικής επικράτειας επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα στην κίνηση γενικά των οχημάτων.

η. Να μην αντικαθίστανται οι πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα πρόσωπα του άρθρου 2 της παρούσας με πινακίδες του τίτλου της θέσης τους, παρά μόνο σε επίσημες τελετές και δεξιώσεις, εφόσον τα πρόσωπα αυτά το επιθυμούν.

Για την μη τήρηση των παραπάνω υπάρχει πρόβλεψη στο Άρθρο 12 που λέει τα εξής:

Έλεγχος χρήσης και κυκλοφορίας αυτοκινήτων.

1. Ο έλεγχος για τη νόμιμη χρήση και κυκλοφορία των αυτοκινήτων, καθώς και ο έλεγχος για τη διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. Δ. 2396/1953 ασκείται από εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους της Περιφέρειας, συνεπικουρούμενους από όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας.

2. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 9 του Ν. Δ/τος 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α΄ ) και της40.009/1953 απόφασης του Προέδρου της Κυβέρνησης, που έχει κυρωθεί με το άρθρο 10 του ίδιου Ν. Δ/τος.

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Δ & Η.Δ. στο τέλος κάθε τριμήνου τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν για παραβάσεις των αυτοκινήτων των υπηρεσιών που εδρεύουν εντός των ορίων της Περιφέρειάς τους.

4. Αναφορές ή καταγγελίες πολιτών για παραβάσεις σχετικά με κρατικά αυτοκίνητα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή γίνονται τηλεφωνικά στον τετραψήφιο αριθμό 1500.

Επίσης στη με αρ. Πρωτ. οικ. 226/7007/30-3-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, δίδονται σαφείς οδηγίες για τον τρόπο και τον σκοπό κίνησης των οχημάτων, για την απαγόρευση μεταφοράς προσώπων άσχετων με την υπηρεσία, καθώς και για τον τόπο και τρόπο στάθμευσης των υπηρεσιακών οχημάτων.

Κύριε Περιφερειάρχη.

Η ασυδοσία και οι παράτυπες, ίσως και παράνομες κινήσεις των οχημάτων της ΠΑΜΘ είναι λίγο πολύ σε όλους μας γνωστές και έχουν ξεπεράσει τα όρια ανοχής που μπορεί κάποιος να επιδείξει. 

Πρόσφατα, ο νέος Γενικός Δ/ντης Εσωτερικής Λειτουργίας, Λάμπρος Τσούργιανης, εξέδωσε την 264472/2339/7-9-2022 εσωτερική εγκύκλιο, με την οποία δίνει οδηγίες για τη νόμιμη κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων. 

Ωστόσο, δεν βλέπουμε τίποτε να μην έχει διορθωθεί με την αποκλειστική χρήση οχημάτων από αιρετούς και ειδικούς συμβούλους/συντονιστές, αντίθετα παρατηρούμε μεθοδευμένες και συγκεκαλυμμένες κινήσεις αποφυγής της νομιμότητας.

Είναι σε όλους μας γνωστό, ότι σχεδόν όλοι οι αντιπεριφερειάρχες αλλά και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έχουν παράτυπα αποκλειστική χρήση οχημάτων, τα οποία οδηγούν οι ίδιοι και μάλιστα στα περισσότερα έχουν αφαιρέσει και τα διακριτικά από τις πόρτες (κίτρινη λωρίδα και όνομα φορέα). Πολλές φορές είδαμε και καταγγελίες και αναφορές και σε Μ.Μ.Ε. όπως πρόσφατα για τον αντιπεριφερειάρχη Δράμας, ο οποίος όπως ο ίδιος δήλωσε, μετέβη με υπηρεσιακό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ίδιος και συνάντησε επενδυτές, προφανώς φορώντας το μαγιό του, σε πολυσύχναστη παραλία της Καβάλας.

Προκλητική θεωρούμε την σε καθημερινή βάση αποκλειστική χρήση του με Αρ. Κυκλοφορίας ΚΗΗ 5261 επιβατικού αυτοκινήτου, χρώματος λευκού, μάρκας FIAT PUNTO, το οποίο έχει παραχωρηθεί στον ειδικό συντονιστή Πολιτικής Προστασίας Πρόδρομο Φωτακίδη, που τοποθετήθηκε στη θέση αυτή με απόφαση του Περιφερειάρχη έναντι αντιμισθίας, υποψήφιο με το σχήμα του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου στις εκλογές του 2019, το οποίο κινείται σχεδόν καθημερινά μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής και σταθμεύει σε αδόμητο χώρο ή σε παρακείμενο ακάλυπτο χώρο πίσω ακριβώς και σε επαφή με επιχείρηση πίτσας στην Κομοτηνή που διατηρεί στενό συγγενικό του πρόσωπο. 

Πριν από λίγες μέρες εισήχθη στην οικονομική επιτροπή αίτημα από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου για κίνηση επί τρίμηνο του ΚΗΗ5256 οχήματος της Περιφέρειας με σκοπό να μεταφέρει τον ίδιο σε Συσκέψεις, Συμμετοχή σε συνέδρια, Συναντήσεις με Φορείς, Επισκέψεις σε υπηρεσίες, Εκπροσώπηση αιρετών σε εκδηλώσεις, Ελέγχους κ.λ.π. Και επίσης ζητείται, όπως αναγράφεται αυτολεξεί, η ¨παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή των σχετικών Διαταγών Πορείας/Δελτίων κίνησης στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ¨. δηλαδή ο ίδιος θα εγκρίνει και θα υπογράφει τις μετακινήσεις του.

Ερωτάται ο Κος Περιφερειάρχης:

α) Τηρείται η Νομιμότητα στην αποκλειστική χρήση οχημάτων από τους αιρετούς και ειδικούς συμβούλους σας καθώς και τους συμβούλους αντιπεριφερειαρχών;

β) Εκδίδονται οι προβλεπόμενες διαταγές πορείας και τα δελτία κίνησης;

γ) Κινούνται τα οχήματα για την κάλυψη αποκλειστικών και μόνο υπηρεσιακών αναγκών;

δ) Τι υπηρεσιακή ανάγκη εξυπηρετεί η κίνηση του ΚΗΗ 5261 οχήματος; Υπάρχουν οι σχετικές εγκρίσεις;

ε) Τηρούνται τα προβλεπόμενα σχετικά με τα καύσιμα;

στ) Προβλέπεται από κάποια διάταξη που εμείς δεν γνωρίζουμε, η κίνηση των αιρετών από την έδρα τους, στην έδρα της Περιφέρειας με υπηρεσιακά αυτοκίνητα, για συνεδριάσεις συμβουλίων και άλλες ανάγκες;

ζ) Προβλέπεται η αποκλειστική χρήση οχήματος στον Πρόεδρο του Π.Σ. σε ποιο νομοθέτημα υπάρχει πρόβλεψη ότι δικαιούται υπηρεσιακού οχήματος για τις μετακινήσεις του σε Συσκέψεις,  τη συμμετοχή σε συνέδρια, συναντήσεις με φορείς, επισκέψεις σε υπηρεσίες, εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις και τι είδους ελέγχους πραγματοποιεί θεσμικά ο πρόεδρος του ΠΣ, κάνοντας και χρήση υπηρεσιακού οχήματος;

η) Γνωρίζετε εάν με υπηρεσιακά αυτοκίνητα κινούνται διάφοροι αιρετοί ή σύμβουλοι/συντονιστές κλπ, που έχουν τη χρήση τους, προς τους χώρους όπου ασκούν το ιδιωτικό τους επάγγελμα, ή μεταφέρουν και συγγενικά τους πρόσωπα προς τους χώρους αυτούς;

θ) Γνωρίζετε που σταθμεύουν τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα και  αν ορισμένα από αυτά διανυκτερεύουν σε χώρους εκτός των προβλεπόμενων χώρων της Περιφέρειας;

                                                                          Οι επερωτώντες

Κώστας Κατσιμίγας

Επικεφαλής / Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ροδόπης

Νίκος Αργυρίου

Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Έβρου

Δημήτρης Λυμπεράκης

Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Καβάλας

Σερκάν Μαχμούτ

Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ξάνθης

Χρήστος Χατζηπέμου

Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. ΡοδόπηςΔημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">