Recents in Beach

"ΑΡΧΗ" : Εκεί που μας χρωστούσαν… μας πήραν και το βόδι!

 


Όλοι θυμόμαστε το ζήτημα που είχε προκύψει με την συναυλία της αγαπημένης μας καλλιτέχνιδας κ. Τσαμπά,  η οποία αναβλήθηκε και δεν έγινε ποτέ, αξίας 15.500€. Είχε αποκαλυφθεί τότε, πως η ΤΙΕΔΑ Α.Ε. υποστηρίζοντας πως λόγω δικής της υπαιτιότητας υπήρξε η αναβολή, και κατέθεσε το 50% της συμφωνηθείσας αμοιβής ως προκαταβολή, δηλαδή 7.750€, αν και οι δηλώσεις της κ. Τσαμπά ήταν εντελώς διαφορετικές.

Και ενώ, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΤΙΕΔΑ κ. Σεραφειμίδη η αναβληθείσα συναυλία είχε συμφωνηθεί πως θα διεξαγόταν την τρέχουσα καλοκαιρινή σεζόν προέκυψε εντελώς συμπωματικά αλλαγή πλάνων.

Έτσι λοιπόν, η ΤΙΕΔΑ Α.Ε. σε συνεργασία με την διοργανώτρια εταιρεία BARKING WELL MEDIA Α.Ε., της οποίας ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο κος Νικόλαος Κοκλώνης, αποφάσισε να μας «αποζημιώσει» για την συναυλία που πληρώσαμε κατά το ήμισυ, μας υποσχέθηκε αλλά δυστυχώς χάσαμε.

Θα συνάψουν νέο ιδιωτικό συμφωνητικό με κόστος 14.500€ χωρίς Φ.Π.Α., για άλλη μία συναυλία, με τους κ.κ. Μανώλη Κονταρό και Γιώργο Βελισσάρη.

Εκεί που μας χρωστούσαν… μας πήραν και το βόδι!ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/2024 της 17ηςΙουνίου 2024 Αλεξανδρούπολη : 286_19_06_2024 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ»  

1.Πρόεδρος : κ. Σεραφειμίδης Αναστάσιος  

2.Αντιπρόεδρο : κ. Κυριακίδης Πέτρος  

Μέλη : κ.κ 

3.κ.Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελένη, Δημοτική Σύμβουλος, τακτικό μέλος  4.κ.Μπουτζίκα Βιργινία, Δημότισσα, τακτικό μέλος 

5.κ.Ζαγκίδης Ιωάννης, Δημότης, τακτικό μέλος Απών 

6.κ.Κετσέρης Ιωακείμ, Δημότης τακτικό μέλος Απών 

7. κ.Ντεφίδης Χρυσόστομος , Δημότης, αναπληρωματικό μέλος  

8.κ.Καρακύργιου Κων/να, Δημότισσα, τακτικό μέλος  

9.κ.Κομίτη Βαλσάμω, Δημότισσα, τακτικό μέλος 

10.κ.Κερασίδης Νικόλαος, Δημότης, τακτικό μέλος Απών  

11.κ.Μπελτσίδου Μαρίνα, Δημότισσα, τακτικό μέλος  

12.κ. Δουνάκης Κωνσταντίνος ,Δημοτικός Σύμβουλος Απών  

13. κ. Βουδηλάκη Χρυσούλα τακτικό μέλος  

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νόμιμου απαρτίας το Διοικητικό  Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ο /2024 

ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ Νο : 2024/13/Δ 

4. Θέμα : Κάλυψη δαπανών συναυλίας στα πλαίσια της καλοκαιρινής  τουριστικής σαιζόν 2024 ( Νόμος 4412/2016 Άρθρο : 32 § Β ) & έγκριση για  την υπογραφή συμφωνητικού λύσεως του με αριθμό πρωτοκόλλου 350/01-09-2023 

Όπως είναι γνωστόν δυνάμει του από με αριθμό πρωτοκόλλου 350/01-09-2023  ιδιωτικού συμφωνητικού είχε συμφωνηθεί η διοργάνωση και εκτέλεση συναυλίας εκ  μέρους της επιχείρησης μας στον χώρο του Πάρκου Ȁυκλοφοριακής Αγωγής  Αλεξ/πολης με την καλλιτέχνη κ Γ. Τσαμπά την 9/9/2024 συναυλία . Πλην όμως εκ  των υστέρων για λόγους ανωτέρας βίας ( πυρκαγιές )μη δυναμένους να προβλεφθούν  κατά την σύναψη της συμφωνίας η προγραμματισμένη για την 9/9/2023 συναυλία  ΑȃΑΒȁΗΘΗȀΕ . 

ȁόγω της υπαναχωρήσεως μας κατά τους όρους του ανωτέρω ιδ. συμφωνητικού  καταβλήθηκε εκ μέρους μας και έναντι του συμφωνηθέντος ποσού της συνολικής  αμοιβής των 15.500 ευρώ, το ήμισυ της συνολικώς συμφωνηθείσης αμοιβής ήτοι το  ποσό των 7.750 €.Ήδη έχουμε έλθει σε συνεννόηση και συμφωνία με την 

διοργανώτρια εταιρία προκειμένου να λυθεί το ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό  αζημίως , να επιστραφεί η δοθείσα προκαταβολή και να συναφθεί νέα συμφωνία για  την διοργάνωση νέας συναυλίας με άλλους καλλιτέχνες και συγκεκριμένα με τους κ.  Ȃανώλη Ȁονταρό και κ. Γιώργος Βελισσάρης στο Π.Ȁ.Α στις 10 ǿουλίου 2024.  

Η λύση του συμφωνητικού και η κατάρτιση νέας συμφωνίας είναι προς όφελος της  επιχείρησης καθ όσον για λογούς που αφορούν την διοργανώτρια δεν είναι δυνατός ο  προγραμματισμός της διοργάνωσης της ματαιωθείσης για λογούς ανωτέρας βίας  συναυλίας έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην δέσμευση μας για  πραγματοποίηση της ανακληθείσης εκδηλώσεως  

Για τους λόγους αυτούς ζητώ να μου δοθεί εξουσιοδότηση και έγκριση : 

Α. Για την υπογραφή συμφωνητικού λύσεως του με αριθμό πρωτοκόλλου 350/01-09- 2023 ιδιωτικού συμφωνητικού με τους ανωτέρω όρους  

Β. Έγκριση δαπάνης συναυλίας στα πλαίσια της καλοκαιρινής σαιζόν 2024 (ȃόμος  4412/2016 άρθρο : 32 $Β ) κόστους 14.500 ευρώ χωρίς το φόρο και την υπογραφή  νέου συμφωνητικού με νέο καλλιτεχνικό σχήμα με τους κ. Ȃανώλη Ȁονταρό και  Γιώργος Βελισσάρης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 ǿουλίου στο Πάρκο  Ȁυκλοφοριακής Αγωγής  

Γ . Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να υπογράψει το νέο συμφωνητικό με την εταιρεία  BARKINGWELL MEDIA AE . Αττικής Οδού 40 , 02 ΧΛΜ ΣΕΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ , ΤΚ 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ .  ΑΦΜ:800804618 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ για τη νέα καλοκαιρινή εκδήλωση -συναυλία στις 10  Ιουλίου 2024.  

Ακολουθεί ψηφοφορία μεταξύ των κ. κ. συμβούλων μετά το τέλος της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο Ομόφωνα Αποφασίζει 

Α. Την υπογραφή συμφωνητικού λύσεως του με αριθμό πρωτοκόλλου 350/01-09- 2023 ιδιωτικού συμφωνητικού με τους ανωτέρω όρους  

Β. Έγκριση δαπάνης συναυλίας στα πλαίσια της καλοκαιρινής σαιζόν 2024 (ȃόμος  4412/2016 άρθρο : 32 $Β ) κόστους 14.500 ευρώ χωρίς το φόρο και την υπογραφή  νέου συμφωνητικού με νέο καλλιτεχνικό σχήμα με τους κ. Ȃανώλη Ȁονταρό και  Γιώργος Βελισσάρης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 ǿουλίου στο Πάρκο  Ȁυκλοφοριακής Αγωγής  

Γ . Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να υπογράψει το νέο συμφωνητικό με την εταιρεία  BARKINGWELL MEDIA AE . Αττικής Οδού 40 , 02 ΧΛΜ ΣΕΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ , ΤΚ 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ .  ΑΦΜ:800804618 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ για τη νέα καλοκαιρινή εκδήλωση -συναυλία στις 10  Ιουλίου 2024.  

Κρίθηκε αποφασίστηκε και υπογράφεται την ίδια ημέρα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΙΕΔΑ ΑΕ  

Σεραφειμίδης Αναστάσιος


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">